Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Finansiering av helseforskning

Om departementets tildeling av forskningsmidler til de regionale helseforetakene.

Finansiering

Fra 2004 har Helse- og omsorgsdepartementet innført et nytt, delvis resultatbasert øremerket tilskudd til forskning. Tilskuddet fordeles over kap. 732, post 78 på statsbudsjettet. Tilskuddet erstatter tidligere øremerket tilskudd til regionsykehusene. Bakgrunn for tilskuddet er beskrevet i NOU 1; 2003 Inntektssystemet for spesialisthelsetjenesten kap. 16 og i St. meld. Nr. 5 (2003-2004) Kapittel 6.

Tilskuddet tildeles alle de regionale helseforetakene. Det øremerkede tilskuddet til forskning, fordeles med 40 pst vekt på likt beløp pr helseregion (basistilskudd) og 60 pst vekt på forskningsresultater (resultatbasert tilskudd). Beløpet som fordeles til forskning skal ikke reflektere faktisk ressursbruk til forskning, som er vesentlig større, men virke som et insentiv og et økonomisk bidrag for å sikre forskning i helseforetakene. Basistilskuddet til forskning skal bidra til å sikre grunnleggende forsknings- og utviklingsaktivitet og oppbygging av forskningskompetanse i helseregionen. Tilskuddet skal også sikre finansiering av de regionale kompetansesentrene for klinisk forskning og alternativ medisin. Det resultatbaserte tilskuddet har til hensikt å stimulere til økt produktivitet og kvalitet på forskningen og økt produksjon av doktorgrader i medisin. Det resultatbaserte tilskuddet fordeles ut i fra en fordelingsnøkkel basert på et glidende gjennomsnitt av aggregerte forskningsresultater på regionalt nivå for de tre siste årene. Da totalbeløpet er fast medfører ikke modellen økte utbetalinger fra staten samlet sett, men vil kunne påvirke fordelingen av midler mellom de regionale helseforetakene.

Samarbeidsorganene mellom de regionale helseforetakene og universitetene skal vedta disponeringen av det statlige øremerkede tilskuddet til forskning internt i det regionale helseforetaket. Det er etablert ulike modeller og kriterier i helseregionene for lokal fordeling av det øremerkede tilskuddet til forskning.

Oversikt over tildeling av statlig øremerket tilskudd til forskning (kap 732. post 78) i 2007

Oversikt over tildeling av statlig øremerket tilskudd til forskning (kap 732. post 78) i 2006

Oversikt over tildeling av statlig øremerket tilskudd til forskning (kap 732. post 78) i 2005

Oversikt over tildeling av statlig øremerket tilskudd til forskning (kap 732, post 78) i 2004

Til toppen