Forskning som felles strategisk satsningsområde mellom de regionale helseforetakene

De regionale helseforetakenes (RHFenes) strategigruppe for forskning er et rådgivende organ og kontaktforum for RHFene og Helse- og omsorgs-departementet for diskusjon og felles forståelse av overordnede og strategiske forskningsspørsmål.

Strategigruppen ble etablert våren 2003. Se egen nettside for nærmere informasjon om mandat og sammensetning

Helse Sør-Øst RHF innehar sekretariatet for strategigruppen og kan kontaktes på e-post: forskning@helse-sorost.no

Til toppen