Foreslår å etablere nasjonal database for vitenskaplige publikasjoner

En nasjonal arbeidsgruppe anbefaler at det etableres en felles database for dokumentasjon av vitenskapelig publisering i Norge for universiteter, høyskoler, og institusjoner i instituttsektoren og helsesektoren kalt Norsk Vitenskapsindeks.

En nasjonal arbeidsgruppe anbefaler at det etableres en felles database for dokumentasjon av vitenskapelig publisering i Norge for universiteter, høyskoler, og institusjoner i instituttsektoren og helsesektoren kalt Norsk Vitenskapsindeks. Anbefalinger er omtalt slik i statsbusjettet for 2009 (St.prp. nr. 1 (2008–2009), Kunnskapsdepartementet):


"Vitskapleg publisering er ein av resultatindikatorane i det nye finansieringssystemet for instituttsektoren. Publisering er også ein resultatindikator i finansieringssystema for universitets- og høgskolesektoren og dei regionale helseføretaka. I dag blir vitskapleg publisering registrert på ulike måtar i dei tre sektorane. Kunnskapsdepartementet oppnemnde derfor ei arbeidsgruppe som fekk i oppgåve å utgreie eit felles nasjonalt datasystem for vitskapleg publisering i Noreg. Arbeidsgruppa foreslår at det blir etablert ein felles database for vitskapleg publisering som skal inngå i eit nytt, felles forskingsinformasjonssystem for norsk forsking. Arbeidsgruppa føreset at alle einingar/institusjonar i UH-sektoren, i instituttsektoren og i spesialisthelsetenesta som utfører forsking, skal registrere dei vitskaplege publikasjonane sine i den nye databasen slik at desse registreringane kan nyttast til å fordele løyvingar i dei tre finansieringssystema. Departementet vil sende rapporten frå arbeidsgruppa på høyring i alle tre sektorane og vil deretter vurdere oppfølging av forslaga."


http://www.nifustep.no/norsk/publikasjoner/norsk_vitenskapsindeks

Til toppen