Gjeldende reguleringer av medisinsk forskning

Gjeldende regelverk innen medisinsk og helsefaglig forskning er fragmentert og til dels basert på ulovfestede forskningsetiske prinsipper.

Gjeldende regelverk innen medisinsk og helsefaglig forskning er fragmentert og til dels basert på ulovfestede forskningsetiske prinsipper. Per i dag finnes det ingen særskilt lov som regulerer alle sider av medisinsk og helsefaglig forskning, og det er ikke alle sider av medisinsk og helsefaglig forskning som er lovregulert.
 
I dag er det videre flere instanser som vurderer og gir eventuelle tillatelser til ett og samme forskningsprosjekt før oppstart, blant annet den regionale komiteen for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), Sosial- og helsedirektoratet, Statens legemiddelverk og Datatilsynet. Disse vurderer til dels overlappende vurderingstemaer, og kan komme med motstridende svar på om prosjektet bør godkjennes. Det uoversiktlige lovverket og den uoversiktlige myndighetsstrukturen har, sammen med lang saksbehandlingstid, skapt frustrasjon i forskningsmiljøene. Det ble derfor funnet behov for å foreta en gjennomgang med tanke på forenkling på dette området, og det ble oppnevnt et offentlig utvalg for å gjennomgå reguleringen av medisinsk forskning som involverer mennesker og humant biologisk materiale. Utvalget avga sin innstilling til Helse- og omsorgsdepartementet 21. desember 2004, og innstillingen ble sendt på høring som NOU 2005:1 God forskning – bedre helse. Lenke til NOU 2005:1 finnes i høyremenyen under fanen "viktige dokumenter".  Lenke til høringsuttalelsene finner du her:
 
Det er gitt en omtale av de viktigste lovene på området i Ot.prp. nr. 74 (2006–2007), som du kommer til ved å klikke her:
 
Til toppen