Mandat for forskning som strategisk satsingsområde

Mandat for forskning som strategisk satsingsområde

Bakgrunn

Forskning er en av fire hovedoppgaver i sykehusene, jf spesialisthelsetjenestelovens § 3-8. De regionale helseforetakenes ansvar for forskning og de forutsetninger som legges til grunn for ivaretagelse av denne oppgaven er omtalt i styringsdokumentene til de regionale helseforetakene for 2003 (kap 3.4). Vedtekter samt vedtatt instruks til de regionale helseforetak om forholdet til universiteter og høgskoler stiller krav til samarbeid med universiteter og høgskoler om forskning og utdanning, bl.a. gjennom opprettelse av formelle samarbeidsorgan.

I møte mellom departementet og administrerende direktør i de regionale helseforetakene den 9. april 2003 ble det bestemt at det er behov for å etablere forskning som et nytt strategisk satsingsområde i de regionale helseforetakene og at det skal etableres en felles strategigruppe mellom de regionale helseforetakene for forskning. Helse Sør RHF, ved administrerende direktør, er tillagt ansvaret for å lede dette arbeidet. Deltagerne i dette arbeidet er oppnevnt av de administrerende direktører i de regionale helseforetakene. Helsedepartementet, ved Eieravdelingen, vil delta i gruppen for å sikre forankring mot helsedepartementets arbeid med forskning. Arbeidsgruppen er rådgivende for henholdsvis Helsedepartementet som eier og direktørene i de regionale helseforetak. Beslutninger forutsettes å skje innefor rammen av de formelle beslutningsorganene.

Målsetning

Forsknings- og utviklingsarbeid i spesialisthelsetjenesten er et nødvendig grunnlag for kvaliteten på diagnostikk- og behandlingstilbudet til norske pasienter og er en forutsetning for videreutviklingen av helsetjenesten. Hensikten med forskning som felles strategisk satsingsområde er bl.a. å etablere felles tiltak og samordning på dette området der dette er hensiktsmessig, herunder samordning mot Utdannings- og forskningsdepartementet, universitetssektoren og Forskningsrådet, samt legge til rette for utveksling av erfaringer og ideer.

Mandat

  • Gruppen er rådgivende for Helsedepartementet som eier
  • Gruppen er rådgivende for RHF direktørene
  • Gruppens arbeid skal ha et flerårig (2 – 3 års) perspektiv
  • Gruppen gis anledning til å etablere arbeidsgrupper ved behov. Arbeidsgruppene forutsettes finansiert ved at partene dekker utgiftene til egen deltagelse.
  • Gruppen skal gi råd om overordnede målsetninger for forsknings- og utviklingsarbeid i spesialisthelsetjenesten. Dette nedfelles i eget notat.
  • Gruppen skal legge til rette for at det kan skje løpende informasjon og erfaringsutveksling mellom de regionale helseforetakene og i forhold til departementet.
  • Gruppen skal vurdere på hvilke områder de regionale helseforetakene bør iverksette felles tiltak.
  • Gruppen forutsettes også å gi råd om felles tiltak bør baseres på nasjonale styringsdirektiver. Eventuelle beslutninger om nasjonale styringsdirektiver forutsettes å skje i henhold til formelle rammer for utøvelse av styring og styringsdialog.
  • Gruppen forutsettes å gi råd om på hvilke områder der er naturlig og hensiktsmessig med en felles samordning mot universitetssektoren og Norges forskningsråd for å understøtte oppgavene som inngår i mandatet.
  • Gruppen skal i første fase av sitt arbeid utarbeide notat med identifikasjon av arbeidsoppgaver og forslag til tiltak som skal prioriteres i første fase av arbeidet.

Det skal i regi av Helsedepartementet etableres en kontaktgruppe for å sikre samhandling og informasjonsutveksling mot andre relevante aktører, eksempelvis Utdannings- og forskningsdepartementet, Universitetene, Norges forskningsråd, høgskolene, Sosial- og helsedirektoratet og Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Til toppen