Ny nasjonal database for registrering av vitenskapelige artikler

Norsk vitenskapsindeks (NVI) ble i 2011 etablert som en del av det felles nasjonale forskningsinformasjonssystemet Current research Information System in Norway (Cristin).

 

Norsk vitenskapsindeks (NVI) ble i 2011 etablert som en del av det felles nasjonale forskningsinformasjonssystemet Current research Information System in Norway (Cristin).

Ytterligere informasjon finnes på http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/kampanjer/Norsk-vitenskapsindeks.html?id=592490

Rapporteringen av vitenskapelig publisering gjennom NVI vil bli benyttet som datagrunnlag for de resultatbaserte finansieringssystemene i helseforetakene, universitets- og høyskolesektoren og instituttsektoren. Innføringen av NVI som rapporteringssystem innebærer i seg selv ingen endring av publiseringsindikatorene i de tre sektorene. Det er kun rapporteringsprosedyrene som forandres.

I 2011 skal det rapporteres til NIFU etter dagens system innen 15. mai 2011. I tillegg skal helseforetakene rapportere på 2010-data gjennom NVI med frist senest 1. september 2011. Denne rapporteringen vil samtidig være en kvalitetssikring av alle sektorenes rapportering, da den vil innebære at publikasjoner skal være godkjent av alle tre sektorer. Endringen i rapporteringsrutiner vil kreve vesentlig omlegging av dagens rutiner for rapportering av vitenskapelige publikasjoner.

I oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene sies det spesifikt: ”Helseforetak XX RHF skal iverksette nødvendige prosesser og sikre at det avsettes ressurser og kompetanse ved helseforetakene slik at Norsk vitenskapsindeks kan benyttes som rapporteringsverktøy for vitenskapelige publikasjoner i helseforetakene fra 2011.”

Det legges opp til en samlet rapportering fra alle tre sektorene våren 2012. Departementene vil etter innføringsåret 2011 vurdere om det er mulig å benytte 1. mars som rapporteringsfrist for de tre sektorene.

Klassifisering av vitenskapelige artikler innenfor medisin og helse

Ved registrering i NVI, skal artikler også registreres etter nytt felles klassifikasjonssystem for medisinsk og helsefaglig forskning etter fagområde (helsekategori) og type forskning (forskningsaktivitet). Mer informasjon om dette finnes på http://www.hrcsonline.net.

I Cristin skal det legges inn navn på bokmål samt engelsk og eventuelt nynorsk i to databasetabeller (HRCS_HELSEKATEGORI og HRCS_AKTIVITET). Det engelske systemet som dette er oversatt fra, heter Health Categories and Research Activity (HCRA).

Kodene finnes her: http://www.cristin.no/dok/Cristin-10-063 HRCS kodenavn Autoritets.pdf

Til toppen