Helseforskning

Helseforskning er et sentralt virkemiddel i helse- og omsorgspolitikken. Forskningsbasert kunnskap inngår som en del av grunnlaget for politiske og faglige beslutninger og i evalueringen av iverksatte tiltak nasjonalt og lokalt.

Forskningsbasert kunnskap er også en forutsetning for høy kvalitet på utdanningen av helsepersonell, og for kontinuerlig oppdatering og kompetanseheving av personell.

Dette skal legge grunnlaget for en kunnskapsbasert praksis:

  • innenfor forebygging og folkehelse
  • diagnostikk
  • behandling
  • habilitering og rehabilitering
  • organisering av tjenestetilbudet
  • bruk av digitalisering og ny teknologi
  • prioritering av ressurser og tiltak
  • etablere muligheter for innovasjon, kommersialisering og næringsutvikling

HelseOmsorg21-rådet skal skape en målrettet og helhetlig nasjonal innsats for forskning og innovasjon innenfor helse og omsorg.