Internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid innenfor helse

Internasjonalisering av norsk forskning er viktig i norsk forsknings- og innovasjonspolitikk, og er et viktig tiltak for å nå de overordnede i målene i langtidsplan for forskning og høyere utdanning Meld. St. 4 (2018-2019).

Forsknings- og innovasjonssamarbeidet gjennom EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont Europa (lenke til Forskningsrådet) står helt sentralt i dette arbeidet. Her er helse en av hovedprioriteringene.

Nødvendig med internasjonalt samarbeid

Flere norske forskning- og innovasjonssmiljøer innenfor medisin og helse ligger på et høyt internasjonalt nivå.

Den vitenskapelige og teknologiske utviklingen i samfunnet generelt og behovet for helhetstenking har økt kompleksiteten i de problemstillinger som fagmiljøene fokuserer på.

Dette, i tillegg til økt vitenskapelig spesialiseringsgrad, gjør det nødvendig å samarbeide over landegrensene.

Deltakelse i studier

Store kliniske studier krever også stort tilfang av pasienter som vil delta i prosjektene. Deltakelse i internasjonale prosjekter er kompetanseoppbyggende og gir både faglig og økonomisk drahjelp til å løse sentrale forsknings- og innovasjonsoppgaver.

Samtidig er internasjonalt samarbeid et utstillingsvindu for norske fagmiljøer.

Det norske medlemskapet i Horisont Europa

Norge deltar gjennom EØS-avtalen som fullverdig medlem av Horisont Europa.

Internasjonalt FoU-samarbeid innenfor helse skjer hovedsakelig gjennom deltakelse i dette programmet, partnerskapene knyttet til programmet og et samfunnsoppdrag ("mission") om kreft i regi av EU.

I tillegg er det tettere kobling mellom de ulike programmene i regi av EU for å få til bedre synergier mellom disse enn tidligere.

Aktiv partner

Norge må være aktiv for å sikre deltakelse i utviklingen av det europeiske innovasjonssystemet. Regjeringen arbeider for å ivareta norske interesser, blant annet innen helsesektoren, i Horisont Europa.

Helse er et viktig tematisk forsknings- og innovasjonsområde under hovedpilaren Globale utfordringer og konkurransedyktig næringsliv. Her er helse ett av seks særskilte prioriterte områder.

Helse- og omsorgsdepartementet bidrar også til forskning på global helse, både gjennom bidrag til satsing på global helse i Norges forskningsråd, EDCTP2 (ekstern lenke) og deltakelse i WHOs arbeid på helseforskning.

Lenker