Internasjonalt forskningssamarbeid

Internasjonalisering av norsk forskning er en hovedprioritet i norsk forskningspolitikk, og en gjennomgående prioritering i forskningsmeldingen (St. meld. nr. 30 (2008-2009) Klima for forskning). Forskningssamarbeidet i Europa gjennom EUs 7. rammeprogram står sentralt, og det bilaterale samarbeidet med USA og Canada skal styrkes innen helseforskning.

Flere norske forskningsmiljøer innenfor medisin og helse ligger på et høyt internasjonalt nivå. Den vitenskapelige og teknologiske utviklingen i samfunnet generelt og behovet for helhetstenking har økt kompleksiteten i de problemstillinger som fagmiljøene fokuserer på. Dette, i tillegg til økt vitenskapelig spesialiseringsgrad, gjør det nødvendig å samarbeide over landegrensene. Store, kliniske studier krever også stort tilfang av pasienter som vil delta i forskningsprosjektene. Deltakelse i internasjonale prosjekter er kompetanseoppbyggende og gir både faglig og økonomisk drahjelp til å løse sentrale forskningsoppgaver. Samtidig er internasjonalt samarbeid et utstillingsvindu for norske fagmiljøer. Norge deltar gjennom EØS-avtalen som fullverdig medlem av EUs 7. rammeprogram for forskning, teknologisk utvikling og demonstrasjonsaktiviteter (2007–2013). Internasjonalt FoU-samarbeid på helse skjer hovedsakelig gjennom deltakelse i dette programmet.

EUs fokus på innovasjon og nettverksdannelse i det europeiske forskningsområde (ERA) tilsier at Norge må være aktiv for å sikre deltakelse i utviklingen av det europeiske innovasjonssystemet. Regjeringen arbeider for å ivareta norske interesser, blant annet innen helsesektoren, i EUs 7. rammeprogram. Helse er et viktig tematisk forskningsområde under særprogrammet «Samarbeid» i rammeprogrammet.

Helse- og omsorgsdepartementet bidrar også til forskning på global helse, både gjennom bidrag til GLOBVAC programmet i Norges forskningsråd og deltakelse i WHOs arbeid på helseforskning.

Bilateralt samarbeid

Nordforsk

EUs 7. Rammeprogram for forskning

WHO om forskning

Verdens helseorganisasjon

Styrking av global helseforskning