Internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid innenfor helse

Internasjonalisering av norsk forskning er viktig i norsk forsknings- og innovasjonspolitikk, og er et viktig tiltak for å nå de overordnede i målene i langtidsplan for forskning og høyere utdanning Meld. St. 4 (2018-2019). Forsknings- og innovasjonssamarbeidet gjennom EUs forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont Europa, står helt sentralt i dette arbeidet, her er helse en av hovedprioriteringene.

Flere norske forskning- og innovasjonssmiljøer innenfor medisin og helse ligger på et høyt internasjonalt nivå. Den vitenskapelige og teknologiske utviklingen i samfunnet generelt og behovet for helhetstenking har økt kompleksiteten i de problemstillinger som fagmiljøene fokuserer på. Dette, i tillegg til økt vitenskapelig spesialiseringsgrad, gjør det nødvendig å samarbeide over landegrensene. Store kliniske studier krever også stort tilfang av pasienter som vil delta i prosjektene. Deltakelse i internasjonale prosjekter er kompetanseoppbyggende og gir både faglig og økonomisk drahjelp til å løse sentrale forsknings- og innovasjonsoppgaver. Samtidig er internasjonalt samarbeid et utstillingsvindu for norske fagmiljøer. Norge deltar gjennom EØS-avtalen som fullverdig medlem av Horisont Europa. Internasjonalt FoU-samarbeid innenfor helse skjer hovedsakelig gjennom deltakelse i dette programmet, partnerskapene knyttet til programmet og et samfunnsoppdrag ("mission") på kreft i regi av EU. I tillegg er det tettere kobling mellom de ulike programmene i regi av EU for å få til bedre synergier mellom disse enn tidligere.

Norge må være aktiv for å sikre deltakelse i utviklingen av det europeiske innovasjonssystemet. Regjeringen arbeider for å ivareta norske interesser, blant annet innen helsesektoren, i Horisont Europa. Helse er et viktig tematisk forsknings- og innovasjonsområde under hovedpilaren Globale utfordringer og konkurransedyktig næringsliv, her er helse en av seks særskilte prioriterte områder.

Helse- og omsorgsdepartementet bidrar også til forskning på global helse, både gjennom bidrag til satsning på global helse i Norges forskningsråd, EDCTP2 og deltakelse i WHOs arbeid på helseforskning.

Les panoramastrategien

Nordforsk

EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa, Horizon Europe | European Commission (europa.eu)

WHO om forskning

Verdens helseorganisasjon