EØS-midlene 2009-2014

Målsettingen med EØS-midlene er å bidra til sosial og økonomisk utjevning og samarbeid i Europa, og styrke de bilaterale forholdene mellom donorlandene Norge, Island og Liechtenstein og mottakerlandene. Norge vil i periden 2009-2013 bidra med nær 3 milliarder kroner per år til femten mottakerland. Helse er et viktig satsingsområde under EØS-midlene, og flere mottakerland har gitt helse prioritet.

Mål for helse som innsatsområde

Et sterkt og velfungerende helsesystem er en forutsetning for å opprettholde og forbedre befolkningens helse. God helse påvirker igjen et lands økonomiske muligheter. Offentlig helsestell skal både sikre god tilgang til helsetjenester og sette søkelys på faktorer som påvirker folks helse. Helseforskjeller knyttet til sosioøkonomisk status er en av de største utfordringene. EØS-midlene skal bidra til å styrke mottakerlandenes arbeid med å bedre sine nasjonale helsesystemer og støtte opp under initiativer på folkehelseområdet. Midlene gir mulighet for mottakerlandene til å utvikle nasjonale strategier for effektiv forebygging og sykdommer, styrke helseovervåkning og helseberedskap samt utvikle nasjonale helseregistre og helseinformasjonssystemer.

Bilateralt samarbeid under midlene

Nasjonalt folkehelseinstitutt, Helsedirektoratet og Statens Strålevern er engasjert i samarbeid med flere land.

Helsedirektoratet er programpartner for Estland, Slovakia og Polen. Folkehelseinstituttetet har inngått samarbeid med Estland, Tsjekkia, Portugal, Slovenia og Ungarn. Statens Strålevern  blir trolig prosjektpartner i Romania og Bulgaria.

Landene har valgt ulike satsingsområder innen helsefeltet. Blant temaer for det bilaterale samarbeidet er blant annet bekjempelse av smittsomme sykdommer, bedre helsetilbud til barn og unge, bedre tilgang til og kvalitet på helsetjenester, reduksjon av sosiale helseforskjeller, mental helse, forebygging og håndtering av vold i nære relasjoner, forebygging av livsstilssykdommer og atomsikkerhet.

Til toppen