Hovedtrekk i helse- og omsorgssektorens EU/EØS-engasjement

Helse- og omsorgsdepartementet og de underliggende virksomhetene Helsedirektoratet, Mattilsynet, Statens legemiddelverk og Nasjonalt folkehelseinstitutt har et omfattende engasjement i det løpende arbeidet med EU/EØS-saker i forvaltningen.

Hovedtrekkene i arbeidet er:

Gjennomføring av regelverket for det indre markedet

Gjennom Norges deltakelse i EUs indre marked gjennomføres det hvert år et omfattende EU-regelverk i norsk rett på følgende områder: næringsmidler, tobakk, legemidler, kosmetikk, medisinsk utstyr, blod/celler/vev og i forhold til gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for helsepersonell. Særlig innenfor området næringsmidler gjennomføres det et høyt antall rettsakter (direktiver, forordninger og vedtak) hvert år. I tillegg har EU vedtatt et regelverk for grensekryssende helsetjenester.

Til sammen gjennomføres det et sted mellom 60 og 100 rettsakter årlig innenfor Helse- og omsorgsdepartementets ansvarsområde som følge av EØS-medlemskapet. Fagfolk og eksperter fra departementet og de underliggende virksomhetene er gjennom EØS-avtalen sikret rett til deltakelse i de arbeidsgruppene mv som utarbeider forslagene til nytt eller revidert regelverk.

Samarbeid på områder utenfor EUs indre marked

Den såkalte folkehelseartikkelen i EUs traktatverk (Lisboatraktaten artikkel168) fastslår at helsepolitikk, herunder nivå på tjenestetilbudet, organisering og finansiering, er det enkelte medlemslands eget ansvar. Artikkelen fastslår likevel at landene hvis ønskelig kan innlede frivillig samarbeid om felles utfordringer på ulike helsepolitiske områder. Utviklingen i EU preges av et stadig økende samarbeid på dette grunnlaget. Hovedområder for samarbeid der norske helsemyndigheter deltar:

  • Helseprogrammet 2014-2020: Gjennom å betale en årlig kontingent deltar Norge i helseprogrammet. Dette innebærer deltakelse både i arbeidsgrupper og prosjekter innenfor hovedområdene; forebygging, helsetrusler, bærekraftige helsesystemer og trygge helsetjenester for borgerne.
  • Helseberedskap: EU-landene har et omfattende samarbeid for å stå godt rustet mot utbrudd av smittsomme sykdommer over landegrensene og eventuelle terrorhandlinger med bruk av nukleære, biologiske og kjemiske våpen.
  •  

Deltakelse i EUs byråer

EU har innenfor en rekke områder etablert byråer. Dette er fagorganer på områder som er sentrale i forhold til EU-samarbeidet, og skal utgjøre et kompetansesenter på et spesielt fagfelt. Byråene skal utføre teknisk/vitenskapelige analyser og gi anbefalinger til Kommisjonen i saker som angår deres områder. Norge deltar i flere byråer på helseområdet:

  • Byrået for godkjenning av legemidler (EMA), London
  • Senter for forebygging og kontroll av smittsomme sykdommer (ECDC), Stockholm

Europeisk overvåkningssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EMCDDA), Lisboa Byrået for mattrygghet (EFSA), Parma ( Norge deltar som observatør i EFSA rådgivende utvalg ved direktøren for sekretariatet til den norske Vitenskapskomiteen for mattrygghet.)