Helsesamarbeidet i nordområdene

Norge deltar aktivt i helsesamarbeidet i nordområdene, gjennom Barentssamarbeidet, Den nordlige dimensjon og Arktisk råd.

Helse- og omsorgsdepartementet forvalter en tilskuddsordning til helse­samarbeids­prosjekter med Russland.

Helsesamarbeidet i Barentsregionen

Helsesamarbeidet i Barentsregionen ledes av Arbeidsgruppen for helse- og sosiale saker (Joint Working Group on Health and Social Issues – JWGHS). Norge, Sverige, Finland og Russland deltar. Landene er representert både på nasjonalt og regionalt nivå, i tråd med den doble strukturen i Baretssamarbeidet. Fra norsk side møter en representant fra Helse- og omsorgsdepartementet og en fra Helse Nord.

Arbeidsgruppen utarbeider egne Barents helse- og sosialsamarbeidsprogram som gjelder for 4 år av gangen. I programmene legges føringer for helsesamarbeidet i regionen, med spesielt vekt på faglig utveksling og samarbeid over grensene i nord.

Helsesamarbeidet under Den nordlige dimensjon

Helsesamarbeidet under Den nordlige dimensjon er organisert i Partnerskapet for helse og livskvalitet (Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-being - NDPHS). Partnerskapet omfatter 8 land og flere internasjonale og regionale organisasjoner som WHO og EU kommisjonen.

Samarbeidet er forankret i landenes helsedepartementer. Øverste organ er års­konferansen (Partnership Annual Conference –PAC) som arrangeres annethvert år på ministernivå. Partnerskapet har også opprettet flere ekspertgrupper der representanter fra landene og organisasjonene møtes og drøfter hvordan man kan samarbeide om felles utfordringer som skadelig bruk av alkohol og forebygging av smittsomme og ikke-smittsomme sykdommer.

Helsesamarbeidet under Arktisk råd

Norge deltar i ekspertgruppen for helse (Arctic Council Human Health Expert Group – AHHEG) under Arbeidsgruppen for bærekraftig utvikling (Sustainable Development Working Group – SDWG), og også i helsearbeidet under AMAP (Arctic Monitoring and Assesment Programme). Arbeidet i Arktisk råd har sine røtter i forsknings­samarbeidet i nordområdene, og helsesamarbeidet har også fokus på forskning og deling av kunnskap.

Flere større rapporter om helse i arktiske strøk er utarbeidet de siste årene.

Tilskuddsordningen til helsesamarbeidsprosjekter

Helse- og omsorgsdepartementet forvalter en tilskuddsordning til helsesamarbeidsprosjekter med Russland. Støtte gis etter søknad til faglige prosjekter med norsk og russisk partner.

Det er opprettet en egen nettside der midlene kunngjøres og man kan finne opplysninger om kriterier og søknadsfrister, samt annen informasjon om ordningen: Tilskuddsordningen til helsesamarbeid med Russland