OECD og helse

Utgangspunktet for OECDs arbeid med helserelaterte spørsmål er at god helse er nødvendig for at individer skal lykkes som borgere, familiemedlemmer, i yrkeslivet og som forbrukere.

Utgangspunktet for OECDs arbeid med helserelaterte spørsmål er at god helse er nødvendig for at individer skal lykkes som borgere, familiemedlemmer, i yrkeslivet og som forbrukere.

Bedring av helsetilstanden er et hovedmål for OECD-landene, fordi det kan bidra til høyere økonomisk vekst og økt velferd. I gjennomsnitt benyttes om lag 9 % av BNP på helsetjenester i OECD-landene.

OECD benytter en flerdimensjonal tilnærming til helse, siden mange sider ved offentlig politikk kan påvirke folkehelsen. OECDs helserelaterte arbeid er ikke orientert mot analyse av helsetilstanden i befolkningen, men publiserer data om medlemslandenes kvalitet, helsesystemer og –utgifter, analyserer utviklingstrekk, sammenlikner helsetjenesten i landene og gjør utredninger som belyser effekten av reformer som medlemslandene gjennomfører for å bedre kvalitet, effektivitet og resultat i helsesektoren. Arbeidet med helserelaterte spørsmål innad i OECD-organisasjonen utføres av Health Division i Directorate for Employment, Labour and Social Affairs. Health Division er også sekretariat for The Health Committee.

The Health Committee har i hovedsak delegater fra alle medlemslandene og møtes to ganger per år. Det avholdes møter på ministernivå omtrent hvert femte år (siste i oktober 2010). Norge har faste delegater i møtene. Departementsråd Bjørn-Inge Larsen, Norge, er valgt til Chair for The Health Committee i 2014 og 2015. De viktigste arbeidsområdene for The Health Committee er utvikling av komparative data for helsepolitikk og resultater, bedre kvalitet, bedre ressursutnyttelse, forebyggende helsearbeid, aldring, finansiering og personell. For å assistere The Health Committee er det opprettet ekspertgrupper permanent eller midlertidig.

OECD samarbeider med andre internasjonale organisasjoner, for eksempel WHO på helseområdet.

OECD Health Data er en database tilgjengelig på nett og er en av de mest omfattende kilder til helserelatert statistikk. En viktig nøkkelpublikasjon er Health at a Glance som publiseres for OECD-landene annenhvert år. I tillegg publiserer OECD flere rapporter årlig. 

Lenker: