56. årsmøte i WHOs Regionalkomité for Europa

Oppsummering fra 56. årsmøte i Regionalkomiteen for Europa, der Bjørn Inge Larsen, Sosial- og helsedirektoratet, ble valgt inn i styret for de neste tre årene. Offisiell oppsummering samt møtepapirer finnes på WHO Europas hjemmesider

56. årsmøte i WHOs Regionalkomité for Europa

Oppsummering fra 56. årsmøte i Regionalkomiteen for Europa, der Bjørn Inge Larsen, Sosial- og helsedirektoratet, ble valgt inn i styret for de neste tre årene. Offisiell oppsummering samt møtepapirer finnes på WHO Europas hjemmesider

Den norske delegasjonen bestod av:

“Delegates”:

 • Direktør Bjørn Inge Larsen, Sosial-og helsedirektoratet – ”chief delegate”
 • Ekspedisjonssjef Toril Roscher-Nielsen, Helse- og omsorgsdepartementet

“Alternates”:

 • Assisterende direktør Gunn-Elin Aa Bjørneboe, Sosial- og helsedirektoratet
 • Seniorrådgiver Tarald Hetland, Helse-og omsorgsdepartementet
 • Seniorrådgiver Bernt Bull, Helse- og omsorgsdepartementet
 • Seniorrådgiver Mette Jøranli, Helse- og omsorgsdepartementet
 • Divisjonsdirektør Frode Forland, Sosial- og helsedirektoratet
 • Seniorrådgiver Harald Siem, Sosial- og helsedirektoratet
 • Seniorrådgiver Arne-Petter Sanne, Sosial- og helsedirektoratet
 • Helseråd Turid Kongsvik, Den norske delegasjonen i Genève

Sammendrag:

Fire saker på dagsorden hadde særlig prioritet fra norsk side: Report of the regional director, European Strategy for the Prevention and Control of Noncommunicable diseases, Enhancing health security og Annual report of the European Environmental and Health Committee (EEHC). Bjørn Inge Larsen ble valgt til Regionalkomiteens styre (SCRC).

Mer om de enkelte punkter på dagsorden under møtet

Dop (dagsordenpunkt) 1 Åpning av møtet

1a Election of Officers

Åpningen ble ledet av Godfried Thiers, Belgia i egenskap av ”outgoing president”. President ble Tyrkias helseminister Recep Akdag. Executive President ble Jens Kristian Götrik, nåværende leder av Standing Committee (SC). Deputy Executive President ble David Harper. Rapportør ble Mirela Tabaku, Albania.

1b Adoption of the agenda and programme

Saksdokument EUR/RC56/2 rev.1 Provisional agenda, EUR/RC55/3 Provisional programme

Det var mange saker på dagsorden i tillegg flere ”technical briefings”. To viktige saker for Norge – den europeiske strategien for ikke-smittsomme sykdommer og helsesikkerhet – var satt opp som ”Policy and technical topics” mens den europeiske strategien på tobakk og rapport fra EEHC ble diskutert under DOP 8 om oppfølging fra tidligere komitémøter.

Dagsorden og program ble godkjent.

Dop 2 Address by the Acting Director-General

Fungerende generaldirektør Anders Nordstrøms tale oppsummerte mange av de aktuelle saker både i WHO sentralt og i WHO Euro. Nordstrøm har deltatt på flere regionale komitémøter og ga uttrykk for det positive engasjementet og koordinering på regionalt nivå når det gjelder gjennomføringen av saker fra hovedkontoret. Styrkingen av WHOs rolle som en global leder på helseområdet er en av hovedutfordringene til hovedkontoret og Nordstrøm understreket viktigheten av organisasjonens funksjon som leverandør av globale normer og standarder og global helsepolitikk.

I WHO Euro merket han seg spesielt utviklingen på områdene ikke-smittsomme sykdommer (NCD), helsesikkerhet, helsefinansiering, den fremtidige rollen til regionalkontoret og budsjettforslaget. Nordstrøm pekte videre på viktigheten av at WHO deltar i arbeidet for FN-reformen. Det ble holdt to innlegg.

Dop 3 Address by the Regional Director’s guest

Kronprinsesse Mary av Danmark er WHO Euros beskytter. Hun holdt en engasjert og god tale.

Dop 4 Address by the Regional Director, including report on the work of the regional office

Saksdokumenter EUR/RC56/4

Resolusjonsutkast EUR/RC56/Conf. Doc./1, EUR/RC56/Inf. Doc./1

Regionaldirektør Marc Danzon ønsket Montenegro velkommen som det 53. medlemslandet av WHO Euro. Han ba også forsamlingen respektfullt minnes Dr. Lees bortgang. Danzon pekte på at året har bestått av mange endringer i WHO Euros arbeid men at det samtidig har vært kontinuitet i flere av sakene. Av spesiell viktighet var samarbeidet med hovedkontoret, EU og ECDC i forbindelse med forekomst av fugleinfluensa i Tyrkia og Aserbajdsjan samt regionkontorets innsats for romanibefolkningen i Kosovo.

Danzon pekte videre styrkingen av regionskontorets samarbeid med landkontorene og utviklingen av samarbeidet med sentrale aktører som Verdensbanken, EU og andre FN-organer. Arbeidet med helsesystemer i medlemslandene har vært og forsetter å være viktig frem mot Ministerkonferansen i 2008 samt arbeidet med både smittsomme (spesielt tuberkulose og HIV/AIDS) og ikke-smittsomme sykdommer (NCD) herunder den Europeiske strategien på NCD, tobakk og Istanbul-konferansen om overvekt i november 2006. Miljø og helse har også vært gjenstand for mye oppmerksomhet i året som har gått.

I diskusjonen som fulgte innleggene uttrykte mange medlemsland støtte for kontorets innsats i arbeidet med influensapandemi og samarbeidet med EU og ECDC. Spesielt ble understreket at det er viktig å samkjøre prosesser og roller for å unngå at WHO og EU jobbet adskilt i saker av felles interesser. Videre påpekte flere medlemsland sine mange tiltak for å redusere ikke-smittsomme sykdommer, spesielt arbeidet innen tobakk og alkoholmisbruk. Regionaldirektøren merket seg også medlemslandenes forslag for en tettere kobling mellom organisasjonens arbeidsprogram og strategi.

Address by the European Commission

Dr. Andrzej Rys, Director, Directorate General for Health and Consumer Protection i EU Kommisjonen understrekte blant annet det gode og viktige samarbeidet mellom EU Kommisjonen og WHO EURO. Videre var han tydelig på viktigheten av arbeidet mot alkoholmisbruk samt arbeidet med psykisk helse og ernæring. Han nevnte også arbeidet med å utvikle et rammeverk for helsesystem i et utvidet Europa og oppbyggingen av ECDC-senteret i Stockholm . Etter hans mening er EU og WHO stort sett komplementære, men det er viktig å forhindre overlapp i datainnsamling.

Norge holdt et innlegg med fokus på NCD, ulikheter i helse, helsekonsekvensutredninger og markedsføring av mat og drikke mot barn.

I alt var det 16 innlegg.

Resolusjon EUR/RC56/R1 ble vedtatt.

Dop 5 Matters arising out of resolutions and decisions of the World Health Assembly (WHA) and the Executive Board (EB)

SaksdokumentEUR/RC56/5

Dokumentene gir en tabelloversikt over “regional implications” og “action proposed” for 18 av 27 resolusjoner vedtatt av Verdens helseforsamling (WHA) i mai 2006 samt 2 av 5 resolusjoner vedtatt av WHOs styre (EB) i mai/juni 2006.

Dr. Danielle Hansen-Koenig, representant fra EURO i Executive Board (EB) holdt innledende innlegg om arbeidet til EB siste år. Hun informerte om at 5 av de 13 kandidatene til generaldirektørstillingen i WHO er fra Euro. Valget vil foregå 5.-8. november d.å. Videre ble det referert at det i WHA 59 i mai i år ble gjennomgått 28 resolusjoner.

Frankrike understreket viktigheten av å bruke International health regulations (IHR 2005) i fm fugleinfluensa og at det er viktig å samarbeide med WHO-kontoret i Lyon.

Videre ble viktigheten av samarbeid mellom aktører når det gjaldt HIV/AIDS understreket.

Dop 6 Report of the Thirteenth Standing Committee of the Regional Committee (SCRC)

Saksdokument EUR/RC56/6, EUR/RC56/6 Add.1

Resolusjonsutkast EUR/RC56/Conf.Doc./2

Styreleder Jens Kristian Götrik ga en presentasjon av styrets årsrapport. Rapporten er en sammenstilling av arbeidet i SCRC i 2005 og 2006. I tillegg til informasjon av teknisk og administrativ art, gir rapporten informasjon om arbeidet med å utvikle en fremtidig strategi for WHOs Euro. Arbeidsgruppens rapport ble lagt frem under sak 7c ”The future of the WHO Regional Office for Europe” på tirsdag 12.9.

Resolusjon EUR/RC56/R6 ble vedtatt (onsdag 13/9)

7 Policy and technical topics

Dop 7a European strategy for Prevention and Control Noncommunicable Diseases

Saksdokument EUR/RC56/8

Resolusjonsutkast EUR/RC56/Conf.Doc./3

Gudjon Magnusson/WHO Euro presenterte forslaget til europeisk strategi for forbygging og kontroll av ikke-smittsomme sykdommer (NCD). Forslaget er utarbeidet av WHO Euro etter ønske fra medlemslandene på Regionalkomiteens møte i 2004 (RC54) og som vedtatt i resolusjon EUR/RC54/R4 på samme møte. Han påpekte at dokumentet har vært gjenstand for en bred konsultasjonsprosess med medlemslandene, eksperter, frivillige organisasjoner og andre berørte parter.

Strategiens mål er å hjelpe medlemslandene med å fremme omfattende og integrerte tilnærminger for å imøtegå utviklingen av ikke-smittsomme sykdommer. Spesielt er det viktig å merke seg økning av NCD i SUS landene og i EU generelt etter de nye medlemslandenes inntreden. Denne økningen har bidratt til større helseforskjeller land og regioner imellom.

David Harper (UK) påpekte viktigheten av saken for SCRC da NCD er folkehelseproblem nr. 1 i Europaregionen. Han understrekte videre at forslaget vil være på agendaen til SCRC for hvert møte og at man avventer en gjennomføringsplan.

Norge holdt et innlegg i saken hvor man støttet forslaget til strategi.

Det ble i alt holdt 19 innlegg både fra medlemsland og organisasjoner.

Resolusjon EUR/RC56/R2 ble vedtatt.

Dop 7b Proposed programme budget 2008-2009 and Medium-term strategic plan 2008-2013

Saksdokument EUR/RC56/10

Resolusjonsutkast EUR/RC56/Conf.Doc./4

Namita Pradhan og Ann Marie Worming presenterte hhv programbudsjett for perioden 2008-2009 og forslaget til strategisk plan 2008-2013. Forslagene er en del av WHOs langsiktige arbeidsprogram ”Eleventh General Programme of Work” (GPW11) som ble vedtatt på helseforsamlingen i år. Forslagene er ment å skulle sees under ett og bryter ned finansieringen fra overordnede til spesifikke mål.

Finansieringen for WHO Euro er ventet å øke fra US$ 201 millioner til US$ 277 millioner, noe som representerer en total økning på 38 % (inkludert frivillige bidrag). Selve finansieringen fra medlemslandene (kontingent) er ventet å øke med 8,6 %. Budsjettet er det minste av de syv regionene i WHO og reflekterer ikke helseproblemene i regionen.

SCRC og flere medlemsland var kritiske til realismen i budsjettforslaget da størsteparten av finansieringen til regionen er tiltenkt å foregå gjennom frivillige bidrag. Det ble påpekt at regionen vil ikke være i stand til å gjennomføre alle forslag nedfelt i strategien uten styrket finansiering. Det ble fra flere medlemsland oppfordret til å se nærmere på samarbeid med andre aktører for å unngå at man finansierte like tiltak, differensiere finansieringen på ulike land/regioner samt at regionaldirektøren søker hovedkontoret om en bedre balanse mellom frivillige og medlemslandenes bidrag.

Norge holdt et innlegg i saken i tillegg til at Finland holdt et innlegg fra EU med støtte fra Norge og de baltiske land.

Det ble i alt holdt 14 innlegg i saken.

Resolusjon EUR/RC56/R4 ble vedtatt.

Dop 7c The future of the WHO Regional office for Europe

Saksdokument EUR/RC56/11

Resolusjonsutkast EUR/RC56/Conf.Doc./5

Regionaldirektør Danzon innledet med å informere om prosessen for arbeidet med saken. En arbeidsgruppe bestående av SCRC og eksperter har hatt fire møter. Dokumentet som foreligger er fra sekretariatet i SCRC. Dokumentet ser frem mot år 2020 basert på synlige trender. De negative trendene identifisert er; økende ulikheter, helsetrusler, økt offentlig forbruk, begrensede visjoner, ikke-systematisk evaluering av innsats og økende migrasjon av helsepersonell. De positive trender derimot er; en gjennomsnittlig forbedring av helsestatus, at helse er en kjernesak for myndighetene og at helsesystemer har fordel av kunnskap fra andre sektorer.

Identifiseringen av disse trendene har foreløpig ikke ført til en handlingsplan, men hjelper oss å definere seks strategiske retninger;

 1. Yte innflytelse på faktorer som påvirker ulikhet i helse
 2. Bruk av ”best practice”
 3. Forbedre helsesystemer
 4. Koordinere intervensjoner fra ulike organisasjoner
 5. Respons på kriser (fra nasjonale helsesystemer)
 6. Lederskapsrollen

For en nærmere omtale av de seks strategiske retningene henvises til den offisielle rapporten fra møtet.

Sekretariatet har brukt veldig mye ressurser på dette arbeidet som kan være et ”kompass” for å styre inn i en fremtid i stor endring.

Det var 12 innlegg.

Resolusjon EUR/RC56/R3 ble vedtatt med små korreksjoner basert på kommentarer fra Finland (på vegne av EU) og Sveits.

Dop 7d Enhancing health security

Saksdokument EUR/RC56/9

Nata Menabde, assisterende direktør for WHO Euro, innledet med å illustrere at verden endres i raskt tempo. De aller fleste endringer har på en eller annen måte påvirkning på befolkningens helse. I 1975 var det 100 katastrofer, mens det i 2005 var 400. De store utfordringene er; arbeidskraft, ny teknologi og katastrofer. Det er behov for sterke, fleksible helsesystemer, implementering av regelverk, kommunikasjonsstrategier og lederskap inkl. samhandling.

Dr. Francesco Cigogna, Italia, understreket viktigheten av innholdet i Dr. Menabdes tale og ber SCRC jobbe videre på veien skissert. Det samme gjorde Dr. David Harper.

Norge holdt innlegg. I tillegg var det 10 andre innlegg.

Dokumentet ble tatt til etterretning.

8 Follow-up to previous sessions of the WHO Regional Committee forEurope

Dette er et fast punkt på dagsorden. Regionkontoret ga en presentasjon av det pågående arbeidet i 5 utvalgte saker.

Dop 8.1 Implementation of the European strategy on tobacco control

Saksdokument EUR/RC56/12

Regionaldirektør Danzon innledet ved å slå fast at tobakksrøyking i regionen er stabilisert, men på et for høyt nivå. Det er også store ulikheter i regionen. Røykerelaterte sykdommer er fortsatt en av de tre viktigste dødsårsakene. Han trakk frem Norge som et foregangsland ifm lovgivning på området. De store utfordringene er reklame og smugling. Det er økende politisk vilje til å bidra til og reduser røyking.

Det var tre innlegg. Norge holdt ett av dem.

Saken ble tatt til orientering.

Dop 8.2 Annual report of the European Environment and Health Committee

Saksdokument EUR/RC56/12

William Dab, formann i miljø- og helsekomiteen (EEHC), presenterte komiteens årlige rapport. Aktiviteten i komiteen har økt siden konferansen i Budapest i 2004 og det tas sikte på å arrangere en ny mellomstatlig konferanse i Wien i 2007. Videre har det vært mange møter for å imøtekomme målene nedfelt i handlingsplanen for barns miljø og helse i Europa (CEHAPE).

Norge holdt et felles nordisk innlegg i saken i tråd med instruksen og påpekte viktigheten av CEHAPE for de nordiske land samt Nordisk ministerråds bidrag til dette i Norden.

Det ble i alt holdt fire innlegg.

Saken ble tatt til orientering.

Dop 8.3 Indicators of implementation of the Health for All policy framework

Saksdokument forelå ikke. Saken refereres i EUR/RC56/6

Dr. Figureras, koordinator fra European Observatory on Health Systems and Policies, la frem saken og identifiserte sentrale dimensjoner knyttet til utviklingen av indikatorer for overvåkning av "Helse for alle"-programmet (HFA).

Det har vært samarbeid med flere medlemsland, FN-organer og andre globale og regionale organisasjoner om hvilke muligheter man har for overvåkning og tre alternativer ble lagt frem. Israel og Russland påpekte at det kun var det tredje alternativet som var en reell mulighet på dette stadiet og oppfordret regionalkontoret til å gå dypere inn i konsekvensen av disse.

To land holdt innlegg.

Saken ble tatt til orientering.

Dop 8.4 Report on implementation of the DOTS strategy for tuberculosis control and progress achieved in malaria control

Saksdokument EUR/RC56/12

Gudjon Magnusson presenterte saken og understreket at fremveksten av tuberkulose i regionen krever større engasjement fra alle medlemslandene. De største utfordringene er knyttet til multiresistent TB og HIV-relatert TB. Budsjettet fra regionalkontoret til bekjempelsen av TB er ca US$ 12 millioner for 2006-2007 samt ytterlig donasjoner fra andre globale helseaktører.

Vedrørende malaria så har regionen gjort store fremskritt når det gjelder kontroll av sykdommen selv om den fremdeles er et problem i åtte land. Målet er utryddelsen innen 2015 og til dette formålet trenger regionalkontoret ca US$ 2 millioner i året.

Flere medlemsland ga sin støtte til regionalkontorets arbeid og påpekte viktigheten av støtte utover økonomiske bidrag.

Det ble holdt 5 innlegg.

Saken ble tatt til orientering.

Dop 8.5 Report on the progress achieved in occupational health (OH)

Saksdokument EUR/RC56/12

Innledning ved Dr. Roberto Bertollini, Italia /WHO-kontoret i Roma. Det er ca. 300 000 dødsfall årlig som skyldes ”OH”. Bak hvert dødsfall er det ca. 100 ulykker. Dette er et alvorlig problem. Det er nye risikofaktorer som for eksempel bioteknologi. Videre er det utfordringer knyttet til en aldrende arbeidsstyrke og barnearbeid i deler av regionen. Det vil på WHA i 2007 bli presentert en ”Global plan of action 2008 - 2017”. EURO vil bidra til denne globale strategien. EURO må tilpasse seg den globale strategien samt koordinere mot EU-strategien på området. Det skal opprettholdes et europeisk nettverk av ”collaboration centres”.

Det var tre innlegg i saken.

Saken ble tatt til orientering.

9 Private meeting: Elections and nominations

Saksdokument EUR/RC56/7 Membership of WHO bodies and committees

Standing Committee vil legge fram sin anbefaling når saken kommer opp

De generelle retningslinjene gitt for den norske delegasjonen var å ta i betraktning anbefalingene fra Standing Committee (SC) og de øvrige nordiske og andre nærstående lands syn i den grad de var kjent.

9a Nominering av to medlemmer fra Europaregionen til WHOs styre

Komiteen bestemte ved konsensus at Moldova og UK stiller som kandidater for valg til Executive Board (EB) i mai 2007.

9b Valg av tre medlemmer til Regionalkomiteens Standing Committee

Komiteen valgte Georgia, Norge og Kirgisistan som medlemmer i SCRC i treårsperioden fra september 2006 til september 2009.

9c Valg av representant til Joint Coordination Board of the Special Programme for Research and Training in Tropical Diseases

Det var konsensus om å velge Usbekistan som medlem i Joint Coordination Board of the Special Programme for Research and Training in Tropical Diseases for en treårsperiode fra første januar 2007.

Dop 10 Date and place of regular sessions of the Regional Committee in 2007, 2008, 2009 and 2010

Resolusjonsutkast EUR/RC56/Conf.Doc./6

Georgia og Russland tilbød seg å være vertskap for det 59. møtet (RC59) i regionalkomiteen. SC vil vurdere tilbudene i løpet av året.

Komiteen vedtok resolusjon EUR/RC56/R5 som bekrefter at Serbia vil være vertskap for det 57. møtet i Regionalkomiteen (RC57) og møtet holdes i Beograd fra 17.-20. september 2007. Det ble videre vedtatt at det 58. møtet (RC58) skal holdes i København fra 15.-18. september 2008, at det 59. møtet (RC59) skal avholdes fra 14.-17.september 2009 og det 60. møtet (RC60) skal holdes i København fra 13.-16. september 2010.

Dop 11 Other matters

Det ble holdt fire ”technical briefing” i løpet av konferansen:

 • HIV/AIDS prevention
 • Update on influenza
 • Approaching health financing policy in the WHO Euro
 • Update on preparations for the WHO European Ministerial Conference on Counteracting Obesity

Dop 12 Approval of the report and closure of the session

I henhold til praksis ble den foreløpige rapporten lagt fram tidlig morgen siste dag for Regionalkomiteens godkjenning.

Rapporten ble godkjent.

Til toppen