Deltakelse i EUs helseberedskapsarbeid

Deltakelse i EUs helseberedskapsarbeid

Det er det enkelte medlemslands ansvar å etablere en tilstrekkelig beredskap mot smittsomme sykdommer/biologisk terrorisme og hendelser med bruk av kjemiske midler, samt fatte beslutninger om tiltak og håndtere en beredskapssituasjon dersom den oppstår. Siden smittsomme sykdommer i dag kan spres hurtig over landegrenser, er det på EU-nivå i tillegg etablert arenaer for å styrke samarbeidet rundt de felles utfordringene som landene har.

Gjennom deltakelse i EUs Nettverk for smittsomme sykdommer, er Nasjonalt folkehelse-institutt tilknyttet EUs faglige nettverk for utveksling av erfaringer og planlegging av beredskap mot smittsomme sykdommer. Gjennom nettverket er norske helsemyndigheter også tilknyttet et varslingssystem mellom de deltakende landene for rask varsling av utbrudd av smittsomme sykdommer.

EU har vedtatt å opprette et nytt senter for smittsomme sykdommer (European Center for Disease Prevention and Control, ECDPC) i 2005. Senteret skal etableres i Stockholm og vil få en sentral rolle i overvåkningen av smittsomme sykdommer i EU og. Helsedepartementet har som siktemål at Norge skal bli deltaker i senterets aktiviteter. For mer informasjon, se Europeiske byråer.

Etter terrorangrepene høsten 2001 etablerte EU et samarbeid for å øke beredskapen mot terrorangrep med bruk av biologiske og kjemiske midler. EUs helseberedskapskomite ( Health Security Committee) og faggruppene under komiteen utgjør nå et nettverk som har til oppgave å utveksle erfaringer og medvirke til harmonisering av beredskapsplanlegging mellom landene.

Tiltakene retter seg blant annet mot å effektivisere og standardisere laboratoriesamarbeid mellom landene, og å skape felles prosedyrer for å håndtere sykdomsutbrudd og hendelser med bruk av kjemiske midler. Komiteen arbeider også med tiltak som berører forsyningssituasjonen for legemidler, med sikte på å øke forutsigbarheten mht tilgang og å legge til rette for nasjonal beredskapslagring av legemidler. For å effektivisere kommunikasjonen mellom landene i en beredskapssituasjon, er det videre etablert et system for rask varsling og konsultasjon dersom medlemsland blir gjenstand for hendelser med bruk av biologiske eller kjemiske midler, eller slike hendelser truer landene. Helsedepartementet deltar i komiteen og i arbeidet i underkomiteene.

Til toppen