EU-kommisjonen legg fram direktivforslag om grensekryssande pasientrettar

2. juli 2008 la Kommisjonen fram eit direktivforslag for regulering av grensekryssande pasientrettar.

Gjennom fleire dommar har Europadomstolen slått fast at europeiske borgarar på visse vilkår har rett til helsebehandling i andre EU-land. EU-kommisjonen la 2. juli fram eit direktivforslag om grensekryssande pasientrettar, mellom anna for å klargjere korleis medlemslanda skal praktisere desse rettane.

Lenke til pressemelding frå EU-kommisjonen

Lenke til forslaget frå EU-kommisjonen 

Til toppen