Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA)

Etableringen av den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (European Food Safety Authority – EFSA) var ett av hovedtiltakene i Kommisjonens hvitbok om mattrygghet, som ble publisert i januar 2000. Hvitboken ble etterfulgt av EUs nye matlov, forordning (EF) nr 78/2002/EC,  av 28. januar 2002 som blant annet formelt etablerer EFSA.

EFSAs hovedoppgave er å være et vitenskapelig sentrum for fremskaffelse av uavhengige vitenskapelige risikovurderinger i saker som har direkte eller indirekte virkning på næringsmiddeltryggheten; herunder risikovurderinger knyttet til dyrehelse, dyrevelferd og plantehelse. I tillegg skal EFSA også foreta risikovurderinger knyttet til genmodifisert mat, på generell basis, og på ernæringsmessige spørsmål knyttet til fellesskapslovgivningen.

EFSA er organisert med et styre, en daglig leder med et sekretariat, et rådgivende utvalg (Advisory Forum) som skal gi daglig leder råd, tjene som et system for informasjonsutveksling om potensielle risikoer og felles anvendelse av kunnskap, samt sikre et tett samarbeid mellom organet og tilsvarende organer i medlemsstatene, en vitenskapskomité og flere faglige vitenskapspaneler.

Medlemmer til vitenskapskomiteen velges ikke ut fra hvilket land der kommer fra, men ut fra faglig kompetanse. Dette betyr at også norske eksperter kan bli og har blitt oppnevnt.

EFSA er plassert i Parma, Italia. Norge deltar som observatør i EFSAs rådgivende utvalg ved direktøren for sekretariatet til den norske Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Mer informasjon finnes på EFSAs hjemmesider

Til toppen