EU-programmer innen helseområdet

EU-programmer innen helseområdet

EØS/EFTA-landene (Island, Liechtenstein og Norge) deltar i en rekke EU-programmer, hvor de bidrar finansielt i forhold til BNP i henhold til en nærmere fastsatt fordelingsnøkkel. EØS/EFTA-landene deltar også i styringskomiteene til programmene.

På prosjektnivå har personer og organisasjoner fra EØS/EFTA-landene de samme rettigheter og plikter som personer og organisasjoner fra EUs medlemsland, dvs. de har rett til å søke om prosjektfinansierig og de kan koordinere individuelle prosjekter.

EØS/EFTA-landene har rett til å delta i EU-programmer gjennom beslutning i EØS-komiteen om å innlemme det aktuelle programmet inn i EØS-avtalens Protokoll 31.

Mange av programmene åpner for at EFTA-landene kan ha nasjonale eksperter i Kommisjonen, såkalte EFTA nasjonale eksperter

For mer informasjon, se EFTA-sekretariatets hjemmesider

Nærmere beskrivelse av programmer innen helseområdet:

Til toppen