EUs matlov

EUs matlov

Kommisjonen lanserte i januar 2000 hvitboken for mattrygghet. Store deler av EUs regelverk for mattrygghet er gjennomgått, revidert eller byttet ut. Iverksettingen av hvitbokens tiltak har vært et betydelig løft for Kommisjonen, og gjør at EU nå har et regelverk som dekker hele matkjeden, samtidig som man på EU-nivå nå har mulighet å håndtere matkriser på en helt annen måte enn på 1990-tallet.

EUs nye matlov, forordning (EF) nr 178/2002 av 28. januar 2002 ( Regulation 178/2002/EC), er den sentrale lovgivningen på dette området.

Hovedformålet med forordningen er å sikre at det indre marked fungerer effektivt, samt å sikre et høyt vernenivå for menneskers helse og for forbrukerinteresser når det gjelder næringsmidler. I erkjennelsen av at det alltid vil være en rekke ulike faktorer som vil kunne ha en direkte eller indirekte innvirkning på næringsmiddeltryggheten, er forordningen derfor gitt et bredt anvendelsesområde fra primærproduksjonen av næringsmidler og fôr og helt frem til overlevering av maten til forbrukerne.

Forordningen fastsetter en rekke generelle prinsipper som skal danne utgangspunktet for fremtidig lovgivning.

I fortalen til forordningen pekes det på at det vitenskapelige og tekniske grunnlaget for fellesskapslovgivningen på fôr- og næringsmiddelområdet stadig blir mer viktig og komplisert. EU har derfor valgt å opprette en europeisk myndighet for næringsmiddeltrygghet, kalt European Food Safety Authority (EFSA), se ”deltakelse i byråer” for mer info.

Ny lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) ble vedtatt av Stortinget 15. desember 2003 og iverksatt fra 1. januar 2004. Matloven tar opp i seg forordningens prinsipper, både av hensyn til legalitetsprinsippet samt at prinsippene på denne måten blir lettere tilgjengelig for brukerne.

Tidspunktet for innlemmingen av forordningen i EØS-avtalen er ennå usikkert. Det pågår p.t. drøftinger mellom EØS/EFTA-landene og Kommisjonen angående de nærmere vilkårene for inkorporeringen, herunder den formelle deltakelse i EFSA.

Til toppen