Forhandlinger i WHO om folkehelse, innovasjon og immaterialrett

Norge deltar i forhandlinger i WHO-regi om folkehelse, innovasjon og immaterialrett. Formålet med forhandlingene er å enes om en strategi og handlingsplan for å fremme utvikling av, og tilgang til, legemidler som kan bedre helsetilstanden i fattige land.

Verdens helseforsamling nedsatte i 2002 en kommisjon som i hovedsak skulle se på tiltak for å fremme utvikling av, og tilgang til, legemidler og vaksiner for sykdommer som særlig rammer fattige land. Kommisjonens arbeid resulterte i en rapport med forslag til tiltak for forskning, utvikling, levering og fremming av innovasjon i utviklingsland.

Lenke til rapporten (pdf-format, engelsk)

Med bakgrunn i rapporten vedtok verdens helseforsamling i 2006 å nedsette en mellomstatlig arbeidsgruppe (IGWG) for å utarbeide en global strategi og handlingsplan som skal danne et rammeverk for økt og bærekraftig helseforskning og utvikling for sykdommer som uforholdsmessig rammer utviklingsland.

Første forhandlingsrunde som definerte rammene for prosessen ble avholdt desember 2006. Andre forhandlingsrunde, 5.-10. november i Genève, førte ikke til enighet og ble suspendert for å tentativt gjenopptas 28. april 2008. Etter planen skal IGWG overlevere strategien og handlingsplanen til Verdens helseforsamling i mai 2008.

Les mer på WHOs hjemmesider:

Til toppen