Genmodifiserte næringsmidler og "ny mat"

Genmodifiserte næringsmidler og ”ny mat”

EU’s forordninger 1829/2003 og 1830/2003 av 22. september 2003 gir regler for godkjenning, merking og sporbarhet av GMO og mat- og fôrvarer som inneholder eller er avledet fra GMO. Rettsaktene berører både den norske matloven og genteknologiloven og angår flere fagsektorer.

Kommisjonens hovedmål med disse rettsaktene, som populært omtales som ”GMO-pakken”, er:

  1. Etablere et felles EU-system for sporbarhet
  2. Styrke de eksisterende merkeregler for bruk av GMO i næringsmidler
  3. Introduksjon av merking for GMO bestanddeler i fôr
  4. Etablere en strømlinjeformet autorisasjonsprosedyre for GMO i næringsmidler og fôr
  5. Det nye merkeregimet skal gi forbrukere og bønder et best mulig grunnlag for å foreta valg i forhold til GMO-produkter.

Mens regelverket var på forslagsstadiet ble dette sendt på bred nasjonal høring i Norge. Norge har spilt inn offisielle kommentarer til EU kommisjonenes forslag i form av EFTA-kommentarer. EFTA-landene var generelt positive til regelverket, da det representerer et viktig initiativ for beskyttelse av menneskers helse, dyrehelse, miljø og forbrukerinteresser.

De to forordningene skal utfylles av flere rettsakter, herunder gjennomføringsbestemmelser, retningslinjer for prøvetaking og analyser, unike koder mv.

EU’s ” ny mat”-forordning 258/97 av 27. januar 1997 omhandler nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser som ikke har blitt brukt i betydelig grad innen fellesmarkedet inntil forordningen trådte i kraft 15. mai 1997. Begrepet "ny mat" omfatter en mangeartet gruppe produkter som for eksempel urter, eksotiske frukter eller dyr som ikke har vært omsatt i betydelig grad i Norge eller i EU. Andre eksempler er matvarer som inneholder ”funksjonelle ingredienser” som kolesterolsenkende stoffer mv.

"Ny mat"-forordningen er EØS-relevant, men Norge har hittil ikke gjennomført forordningen i påvente av det nye regelverket for genmodifisert mat som erstatter ”ny mat”-forordningens tidligere bestemmelser om mat som består av, inneholder eller er produsert fra GMO. Utkast til EØS-komitebeslutning for de tre ovennevnte forordningene med utfyllende forordninger, ble overlevert Kommisjonen i desember 2005.

Det pågår for tiden en evaluering av "ny mat"-forordningen. Evalueringen skjer som følge av et krav i forordningen som sier at Kommisjonen 5 år etter ikrafttredelse av rettsakten skal rapportere om erfaringene fra gjennomføringen til Europaparlamentet og Rådet.

Lenke til DG Sanco`s side om GMO: http://europa.eu.int/comm/food/food/biotechnology/gmfood/index_en.htm

Til toppen