Helse- og sosialsamarbeid i Barentsregionen

I oktober 2011 ble et nytt Barents helse og sosialsamarbeidprogram  (4th Collaboration Programme on Health and Related Social Issues 2012-2015) vedtatt. Det første av disse programmene ble vedtatt av Barentsrådet i 1999, og fokus var da hovedsakelig på smittsomme sykdommer. I det nye programmet er også ikke-smittsomme sykdommer gitt større plass.


I tillegg setter Barents helse- og sosialsamarbeidsprogram fokus på spørsmål omkring likestilling og bedring av barns og unges situasjon. Målgruppene er sårbare grupper i befolkningen, og når det er aktuelt skal utfordringene for urfolk og områder med spredt bosetting vektlegges spesielt. Hovedprioriteringene er å:


1. forebygge og kontrollere smittsomme- og ikke-smittsomme sykdommer;
2. forebygge livsstilsrelaterte riskofaktorer for å fremme befolkningens helse
3. utvikle primærhelsetjenesten, folkehelse og sosiale tjenester.


Det foregår et omfattende bilateralt prosjektsamarbeid, der det fra norsk side bevilges ca 18 millioner kroner årlig til helse- og sosialsamarbeidet med Russland. Hovedinnretningen i prosjektene som mottar norsk støtte er faglig kontakt og kompetanseoverføring.

 
Samarbeidet omfatter både nasjonalt og regionalt plan, og ledes av en arbeidsgruppe under Barentsrådet (Barents helse- og sosialkomité), der Norge har formannskapet sammen med Karelia for perioden 2012-2013.

Barents helse- og sosialprogram støtter opp under Partnerskapet for helse og livskvalitet under Den Nordlige Dimensjon.

Til toppen