Internasjonalt helsesamarbeid

Formålet med det internasjonale helse-samarbeidet er å bidra til å løse helse-utfordringer som ikke stopper ved grensene, å utveksle kunnskap, utvikle ordninger for å kunne drive effektiv forebygging og sykdoms-bekjempelse nasjonalt og å bidra til bedring av helsesituasjonen i Norges nærområder og i andre deler av verden. Her kan du lese mer om hovedtrekk ved Helse- og omsorgs-departementets internasjonale helse-samarbeid i 2007.

Internasjonalt helsesamarbeid

Formålet med det internasjonale helsesamarbeidet er å bidra til å løse utfordringer på tvers av landegrensene, utveksle kunnskap, utvikle ordninger for effektiv forebygging og sykdomsbekjempelse nasjonalt og bidra til å bedre helsesituasjonen i Norges nærområder og andre deler av verden.

Internasjonalt samarbeid er integrert i de ulike fagområdene og finansieres primært over ordinære driftsbudsjetter. Norge gir betydelige bidrag til WHO i form av kontingent og frivillige bidrag. Bidragene er i stor grad bistandsmidler over Utenriksdepartementets budsjett. Tiltak under Barentssamarbeidet og Partnerskapet for helse og livskvalitet innenfor rammen av EUs nordlige dimensjon skjer med prosjektmidler bevilget over Utenriksdepartementets budsjett.

Hovedprioriteringer for 2007:

  • følge utviklingen i EU på helse- og mattrygghetsområdet og følge opp tiltak i St.meld.nr. 23 (2005 – 2006) Om gjennomføring av europapolitikken
  • videreutvikle nordisk samarbeid på helse- og mattrygghetsområdet for blant annet å styrke den nordiske plattformen i EU og WHO
  • ivareta sentrale helse- og utviklingspolitiske målsettinger gjennom arbeidet i WHO og støtte WHOs helsefremmende arbeid
  • bidra til å styrke det internasjonale helseberedskapsarbeidet
  • under norsk nordområdepolitikk, utvikle helsepolitiske satsinger i nærområdene gjennom multilateralt og bilateralt samarbeid
  • løfte rusmiddelproblemer høyere på den internasjonale agendaen
Til toppen