Lisboa-prosessen og helse

Lisboa-prosessen og helse

EU-landenes stats- og regjeringssjefer vedtok under Det europeiske råds møte i Lisboa i mars 2000 en omfattende strategi med det mål å gjøre EU innen 2010 til verdens mest konkurransekraftige, kunnskapsbaserte økonomi på et bærekraftig og sosialt grunnlag. Strategien omfatter tiltak på ulike innsatsområder som tidligere ikke har vært satt i sammenheng på europeisk nivå. Strategien dekker således blant annet makroøkonomisk politikk, det indre marked, utdanning, forskning, sosial trygghet, sysselsetting og miljø.

Kommisjonen fremla i januar 2005 sin statusrapport (”Delivering Lisbon”). Her kritiseres medlemslandene på en rekke punkter for manglende implementering av tiltak for å nå målet om en omskaping av EU til den mest konkurransedyktige og kunnskapsbaserte økonomi i verden frem mot 2010. Lisboa-prosessen er organisert langs en nærings-, arbeidsmarkeds-, miljø- og sosialpolitisk akse. Følgende elementer i Kommisjonens rapport har helsepolitisk relevans:

Kommisjonen tar i sin rapport for første gang til orde for å tilføre Lisboa-prosessen et helsepolitisk element. Det pekes på behovet for en "strukturert dialog og formell koordinering" av helsepolitiske spørsmål med henblikk på de nasjonale helsesystemers kvalitet, aksess og finansielle bærekraft. I denne sammenheng pekes det på de store effektiviseringsgevinster som ligger i bruken av informasjonsteknologi. Det er i hovedsak bruk av den åpne koordineringsmetoden som foreslås som hovedverktøy. Kommisjonenes forslag om innføring av ”Open Method of Coordination” (OMC) på helsesektoren er ikke av ny dato, men ønsket om å legge dette inn under Lisboa-paraplyen er en understrekning av den politiske betydning Kommisjonen tillegger et samarbeid innen EU-kretsen på dette feltet. Forslaget innebærer også en presisering fra Kommisjonens side om at OMC på dette feltet ønskes etablert som en del av en samordnet øvelse under vignetten ”social protection” f.o.m. 2006 (altså etablering av tre-årige nasjonale handlingsplaner for trygd, fattigdomsbekjempelse og helse i et dokument).

 

Til toppen