Næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov

Næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov

EUs direktiv 89/398/EØF ble innlemmet i norsk regelverk ved forskrift 21 desember 1993 nr. 1382 om næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov Rammeforskriften gjelder alle næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov.

I november 2002 ble direktiv 2001/15/EF innlemmet i norsk regelverk ved forskrift 28. november. 2002 nr. 1336 om endring av forskrift 21. desember 1993 nr. 1382 om næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov. Forskriften endrer den eksisterende rammeforskriften for næringsmidler til spesielle behov på visse områder, spesielt når det gjelder tillatte former av tilsatte næringsstoffer. Endringsforskriften trådte i kraft i april 2004.

Det finnes særforskrifter for fire produktgrupper under rammeforskriften:

  1. Morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger
  2. Barnemat
  3. Næringsmidler beregnet til bruk i energibegrenset kost for vektreduksjon (”Vektreduksjonsprodukter”)
  4. Næringsmidler til spesielle medisinske formål (”Medisinske næringsmidler”)

EU planlegger også et særdirektiv for en femte produktgruppe:

  1. Næringsmidler til bruk ved krevende muskelaktivitet, særlig til idrettsfolk. (”Sportsprodukter”)

Det er viktig å merke seg at rammeforskriften omfatter alle næringsmidler som er beregnet til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov i henhold til definisjonen. Dette inkluderer også produktgrupper hvor det ikke finnes eller er planlagt særdirektiv, f. eks.

  • glutenfrie produkter
  • saltreduserte produkter
  • laktosereduserte/-frie produkter
  • næringsmidler til vektreduksjon med svært lavt energiinnhold (”VLCD”)

Produkter som omfattes av rammeforskriften skal meldes til Mattilsynet når de frambys på det norske markedet, unntatt produkter i gruppene 3 ”Vektreduksjonsprodukter” og 5 ”Sportsprodukter”.

Mattilsynet har iverksatt meldeplikten for følgende tre produktgrupper:

1. Morsmelkerstatning/tilskuddsblandinger, 2. Barnemat og 4. ”Medisinske næringsmidler”.

Det som er nytt i endringsforskriften er at det gis bestemmelser om tilsetning av næringsstoffer i næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov. Ved produksjon av slike produkter kan næringsstoffer tilsettes dersom dette er nødvendig for at produktene skal være egnet til sitt formål, forutsatt at det framstilles trygge produkter.

Endringsforskriften gir bestemmelser om hvilke kjemiske forbindelser av næringsstoffer som kan tilsettes når dette er relevant. Hittil har slike bestemmelser bare eksistert for produktgruppene 1. Morsmelkerstatning/tilskuddsblandinger og 2. Barnemat, se de respektive særforskriftene. For disse to produktgruppene vil det fortsatt være bestemmelsene i særforskriftene som gjelder etter at endringsforskriften trer i kraft.

Til toppen