Norge pådriver i europeisk samarbeid om vann og helse

Norge spiller en aktiv rolle i oppfølgingen av protokollen om vann og helse, som ble undertegnet på den tredje ministerkonferansen om miljø og helse i London i 1999.

Illustrasjon-drikkevann

Ill. © WHO

Norge spiller en aktiv rolle i oppfølgingen av protokollen om vann og helse, som ble vedtatt i 1999 på den tredje ministerkonferansen om helse og miljø i London i 1999. Protokollen trådte i kraft i 2005, og 36 land har undertegnet den. Høsten 2007 har 21 land, herunder Norge, ratifisert protokollen.  

Om vann og helse-protokollen

Protokollen om vann og helse er tilknyttet konvensjonen for vern og bruk av grensekryssende vannveier og internasjonale sjøer. Protokollen er den første større internasjonale legale tilnærming til forebygging av, kontroll med og redusering av vannrelaterte sykdommer i Europa.

Protokollens formål er å sikre helsemessig betryggende drikkevann for alle, vann for matproduksjon og rekreasjon, samt effektiv beskyttelse av vannressursene og en tilfredsstillende renovasjonsordning. Signaturlandene forplikter seg til å utvikle og vedlikeholde overvåkningssystemer som kan forebygge og kontrollere vannrelaterte sykdommer. De forplikter seg også til å internasjonalt samarbeid og å etablere felles eller samordnede overvåknings- og varslingssystemer, planer for uforutsette ulykker, samt tiltak å sette inn hvis utbrudd av sykdom inntreffer eller risikoen for dette er stor.

Sekretariatet for protokollen er delt mellom WHO Europa og UNECE (United Nations Economic Commission for Europe).

Norge en pådriver i oppfølgingen av protokollen

Norge har vært aktiv i arbeidet med protokollen, og en norsk hovedprioritering har vært å bidra til å bedre situasjonen i land med lav drikkevannskvalitet. Blant annet var Norge vertsland for ”Oslo Roundtable on Water and Health”, som ble arrangert i 2004. Formålet med konferansen var å koordinere bidrag til prosjekter på vannområdet i øst/sørøst av WHO/UNECEs europaregion (geografisk bestemt til land i Sentral-Asia og Kaukasus).

Det første partsmøtet for protokollen ble avholdt 17.-19. januar 2007 i Geneve. På møtet ble det norske forslaget om å opprette en finansieringsmekanisme for å samordne giverlandsprosjektinnsats under protokollen i partsland som trenger finansiell bistand (land i Sentral-Asia og Kaukasus) enstemmig vedtatt. 

Som et ledd i etableringen av en finansieringsmekanisme har Norge, sammen med WHO, sagt seg villig til å bidra med en 50 % finansiering over tre år til ansettelsen av en tilrettelegger (facilitator), som vil bearbeide prosjektforslagene og deretter presentere disse for giverlandsvurdering i "Clearing House". Norge er valgt til å lede arbeidet i Clearing House.

På det første partsmøtet ble det også opprettet et byrå som skal ivareta protokollens funksjoner mellom partsmøtene og en ”Compliance Committee” som skal kontrollere nasjonale tiltak for å gjennomføre forpliktelsene under protokollen. Helse- og omsorgsdepartementet ble valgt inn som vice-chair i byrået, og Norge er også representert i ”Compliance Committee”. Neste partsmøte vil finne sted i 2009.

Helse- og omsorgsdepartementet, Utenriksdepartementet og Miljøverndepartementet er involvert i arbeidet med protokollen. Helse- og omsorgsdepartementet er norsk kontaktpunkt (focal point) i arbeidet og bidrar med helsefaglig kompetanse, mens Utenriksdepartementets involvering særlig er begrunnet i den klare bistandsdimensjonen mye av arbeidet har.

Les mer

WHO Europas nettsider (engelsk)

UNECEs nettsider (engelsk) 

Til toppen