Nytt regelverk om næringsmiddelhygiene

Nytt regelverk om næringsmiddelhygiene

Forordningene (EF) nr. 852/2004, (EF) nr. 853/2004, (EF) nr. 854/2004 for produksjon, omsetning og kontroll av matvarer ble vedtatt av EU i 2004. Det nye regelverket omfatter så vel forholdene ved primærproduksjonen som siste leddet i kjeden som produserer og omsetter til forbruker. Det nye regelverket vil erstatte i alt 17 direktiver på området, og det vil harmonisere regelverket i stor grad. Dette regelverket bygger i større grad enn tidligere på vurdering av risiko som grunnlag for tiltak, og det gjennomfører krav om at næringsmiddelvirksomhetene skal ha en egenkontroll som bygger på prinsippene om fareanalyse og kritiske kontrollpunkter (HACCP) i virksomhetene.

EUs nye hygieneregelverk trådde i kraft 1. januar 2006 i EU. For Norge vil ikrafttredelse være avhengig av vedtak i EØS-komiteen.

Det nye hygieneregelverket er del av et omfattende reorganiserings - og forenklingsarbeide av den europeiske mattrygghetslovgivningen, som har pågått over flere år og nå er under avslutning. Bakgrunnen for reorganiserings- og forenklingsarbeidet er at det er mange felles prinsipper for kontroll av næringsmidler som hittil har vært nedfelt på ulike og ofte overlappende måter i ulike EU-rettsakter. Videre fordi hensynet til mattryggheten begynner allerede ved dyrking av planter og oppdrett og fangst av dyr. Det vises for øvrig til omtalen av EUs matlov.

Til toppen