Nytt regelverk om offentlig kontroll av forvarer og næringsmidler

Nytt regelverk om offentlig kontroll av fôrvarer og næringsmidler

Forordning (EF) nr. 882/2004 er en del av EUs nye matreform og skal dekke alle aspekter ved kontroll med næringsmiddelproduksjon fra jord/fjord til bord, herunder kontroll med produksjon, foredling, lagring, transport og frambud av næringsmiddelet eller fôret, tilsyn med primærproduksjon, herunder plantehelse, dyrehelse og dyrevern, alle typer virksomheter samt import- og eksportkontroll.

Forordningen beskriver omfattende funksjonskrav til myndighetene, som i praksis innebærer et system for internkontroll i Mattilsynet.
Kontrollforordningen trådde i kraft 1. januar 2006 i EU og skal, når den har passert EØS-komiteen, gjennomføres i Norge.

Det vises for øvrig til omtalen av EUs matlov og hygieneregelverk på næringsmiddelområdet.

Til toppen