Revisjon av regelverket for medisinsk utstyr

Revisjon av regelverket angående medisinsk utstyr

EU-kommisjonen la 10. november 2005 fram et forslag til revidert regelverk for medisinsk utstyr – KOM(2005)681. Forslaget ble lagt fram etter en omfattende konsultasjonsprosess med berørte parter.

De foreslåtte endringene er hovedsakelig mindre justeringer og presiseringer, mens grunnprinsippene i eksisterende regelverk forblir uendret.

Forslaget ligger nå til behandling i Rådet og Europaparlamentet.

For mer informasjon vises til hjemmesidene til DG ENTR:

http://www.europa.eu.int/comm/enterprise/medical_devices/revision_mdd_en.htm

Til toppen