WHO - 57. møte i regionalkomiteen for Europa, 17.-20. september 2007

Oppsummering av sakene som ble diskutert på regionalkomiteens møte, som fant sted i Beograd.

WHO – Regionalkomiteen for Europas 57. årlige møte (RC57), Beograd 17.-20. september 2007

Innhold

 

Norges delegasjon

“Delegates”:

Direktør Bjørn Inge Larsen, Sosial-og helsedirektoratet – ”chief delegate”
Ekspedisjonssjef Toril Roscher-Nielsen, Helse- og omsorgsdepartementet

 “Alternates”:

Avdelingsdirektør Sissel Lyberg Beckmann,  Helse-og omsorgsdepartementet 
Seniorrådgiver Øyvind Brandt, Helse-og omsorgsdepartementet 
Rådgiver Tone Wroldsen, Helse- og omsorgsdepartementet 
Avdelingsdirektør Arnhild Haga Rimestad, Sosial- og helsedirektoratet 
Avdelingsdirektør Otto Christian Rø, Sosial- og helsedirektoratet 
Prosjektdirektør Arne-Petter Sanne, Sosial- og helsedirektoratet 
Helseråd Thor Erik Lindgren, Den norske delegasjonen i Genève
Helseråd Sissel Hodne Steen, Den norske delegasjonen i Genève

Sammendrag

Den norske delegasjonen ga særlig prioritet til følgende fire dagsordenpunkter:

Health Workforce Policies in WHO Euro

Helseperonsonellpolitikk ble viet mye tid under møtet i Beograd. Debatten rundt helsepersonell under RC-møtet kan betegnes som aktiv og samlet. Medlemsstatene var enige om viktigheten av at dette ble tatt opp. Flere land viste til problemer med migrasjon og nasjonale tiltak som er iverksatt for å bøte på dette. Norge støttet forslaget til resolusjon og holdt et innlegg hvor det ble pekt på gjeldende norsk politikk på området. Det ble vist til at regjeringen førstkommende vår vil legge frem en Stortingsmelding om arbeidsmigrasjon generelt. Helse- og omsorgsdepartementet har mottatt en rapport med forslag til en mer proaktiv og helhetlig politikk på området. Les mer

Second European Action Plan for Food and Nutrition Policy

Handlingsplanen for mat- og ernæringspolitikk har som målsetning å bekjempe fire hovedhelseutfordringer; kostholdsrelaterte ikke-smittsomme sykdommer, overvekt hos barn og voksne, underskudd på mikronæringsstoff og matbårne sykdommer. Medlemsstatene uttrykte nøye med forslaget til handlingsplan og særlig med høringsprosessen av denne. Les mer

Action taken towards implementation of the European Strategy for the Prevention and Control of Noncommunicable diseases

Under dette dagsordenpunktet ble status for den europeiske NCD-strategien gjennomgått. Mye fokus ble viet risikofaktorer og determinanter som kobler NCDs, samt viktigheten av å styrke helsesystem for bedre NCD-forebygging og kontroll. I det nordiske innlegget, holdt av Danmark, ble det anbefalt en horisontal tilnærming til strategien. Det nordiske innlegget viste også til strukturelle tiltak som tiltak i bekjempelsen av NCDs. Les mer

Report of the Regional Director

Regionaldirektøren viet mesteparten av innledningskapitlet til å omtale stabilitetspakten for sørøst-Europa og hvordan denne og offentlige helseprogram har bidratt til samarbeid over landegrensene. I gjennomgangen av sentrale områder fra arbeidet forutgående år trakk Danzon frem arbeidet med smittsomme og ikke smittsomme sykdommer, helsesystemer som helsedeterminant og miljø og helse. Medlemsstatene uttrykte generell tilfredshet med rapporten fra regionaldirektøren. Norge holdt et innlegg med fokus på NCD, reklame for mat- ikke-alkoholholdige drikkevarer rettet mot barn, FNs tusenårsmål og helsepersonell. Les mer

Lenke til sakspapirer, presentasjoner og resolusjoner


 

Dop (dagsordenpunkt) 1 Åpning av møtet

1a Election of Officers

Åpningen ble ledet av Tyrkias helseminister Recep Akdag i egenskap av ”outgoing president”. President ble tradisjonen tro, etter ”Rule 10 of rules and procedures” vertslandets helseminister, Professor Tomica Milosavljevic. Executive President ble David Harper, UK, nåværende leder av Standing Committee of the Regional Committee (SCRC). Deputy Executive President ble Annemiek van Bolhuis.

1b Adoption of the agenda and programme

Saksdokument EUR/RC57/2 rev.1 Provisional agenda, EUR/RC57/3 Provisional programme

Det var mange saker på dagsorden i tillegg til flere ”technical briefings”. To viktige saker for Norge, helsepersonellpolitikk og den andre europeiske handlingsplanen for mat og ernæring, var satt opp som ”Policy and technical topics”. ”Actions taken towards implementation of the European NCD-strategy” vil bli diskutert under dagsordenpunkt 7 om oppfølging fra tidligere komitémøter.  Videre ble det foreslått å ta opp saken ”Public health, innovation and intellectual property rights” under ”Other matters”.

Agenda og program med foreslått tillegg ble godkjent.

Dop 2 Address by the Director-General

Dette var generaldirektør Chans første deltakelse på EURO. Hun hadde et inspirerende og godt innlegg. Talen ble vel mottatt og bidro til å stadfeste hennes evne til global lederskap innen helse.

Talen dekket over de fleste aktuelle tema. Hun la imidlertid særlig vekt på den globale relevans av WHO EUROs arbeid har. Regionens tidlige fokus på livsstilsykdommer og forebygging, tidlige vekt på de utfordringene en aldrende befolkning representerer, er i dag kunnskap og erfaring som er viktig for alle regioner. Videre understreket hun de store helseulikhetene i regionen, helse som stabiliserende faktor, samt sammenhengen mellom helse og økonomisk utvikling. Hun imøtegikk forestillingen om at Europa selv kan ta hånd om sine helseproblemer og understreket det internasjonale samfunnets plikt til gi oppmerksomhet til umøtte helsebehov, uavhengig av hvor dette er.

Hun trakk fram tre hovedutfordringer vi globalt står overfor; (1) konstant endring i typer mikrober i verden, (2) endret menneskelig oppførsel 3) politisk oppmerksomhet og ressurser.

Forpliktelse relatert til Tusenårsmålene har økt oppmerksomhet til helse og bidratt til at helse i dag blir tilført mer ressurser. Hun nevnte de innovative finansieringsmekanismer som for eksempel UNITAID, IFFIm og AMC som interessante tiltak i så henseende. Videre nevnte hun det politiske engasjement til statsministrene G. Brown og J. Stoltenberg.

Med henvisning til arbeidet med IHR, understreket hun at organisasjonen aldri kan legge for mye vekt på arbeidet med infeksjoner og helsesikkerhet. ”Vi må aldri igjen la en sykdom som hiv/aids slippe gjennom våre overvåkingsmekanismer”.

Hun avsluttet med sterkt fokus på konsekvensene av klimaforandringer på helse og understreket at kampen nå må være å sette helse på klimaagendaen på samme måte som man har arbeidet for å få helse på utviklingsagendaen. EUROs arbeid med helse og miljø er verdifull erfaring inn i dette arbeidet.

Gjestetale ved Serbias President

Serbias President Boris Tadic holdt et kort innlegg der han understreket EUROs betydelig innflytelse på helseagendaen og WHOs økende relevans for alle land i verden som konsekvens av økende globalisering. Han la vekt på at Serbia hadde stor glede av støtte fra WHO i landets forsøk på å utvikle en kunnskapsbasert helsetjeneste til beste for sitt folk. Han pekte at landet arbeidet for en økt integrasjon i Europa. Han utviste engasjement og interesse for helsefeltet.  

Dop 3 Address by the Regional Director, including report on the work of the regional office

Regionaldirektøren viet mesteparten av innledningskapitlet til å omtale stabilitetspakten for sørøst-Europa og hvordan denne og offentlige helseprogram har bidratt til samarbeid over landegrensene. Møtet ble holdt i et av deltakerlandene, og svært mange land ga i sine innlegg uttrykk for at programmet ble opplevd som viktig og nyttig, samtidig som de takket for de økonomiske bidragene som muliggjør arbeidet i pakten. Regionaldirektøren trakk også frem frigivelsen av de bulgarske sykepleierne i Libya og understreket at regionkontoret er fornøyd med utfallet av saken.

I gjennomgangen av sentrale områder fra arbeidet forutgående år rettet Danzon hovedfokus mot smittsomme og ikke-smittsomme sykdommer, helsesystemer som helsedeterminant, miljø og helse. For smittsomme sykdommer ble det vist til arbeidet med polio, chikungunya, fugleinfluensa, tuberkulose og HIV/AIDS. I tillegg ble vaksinering vektlagt. Danzon pekte videre på at ikke-smittsomme sykdommer utgjør årsaken til 9/10 av dødsfallene i europaregionen. En gruppe bestående av ni land har inneværende år arbeidet med oppfølgingen av den europeiske strategien for ikke-smittsomme sykdommer.

Mental helse har stått sentralt i regionkontorets arbeid. I oktober legges det frem data som beskriver tilstanden for mental helse i regionen. Danzon påpekte at helsesystemer er å anse som en essensiell helsedeterminant. Det ble vist til konferansen om helsesystemer som vil holdes i Tallinn i juni 2008. Regionkontoret har arbeidet med flere medlemsstater om helsesystemstyring og forvaltning og har gitt støtte til 25 land i arbeidet med å redusere ulikhet i helsesystemer. En rapport om beredskap og helse har blitt publisert som det europeiske bidraget til verdens helsedag i 2007.

Regionaldirektøren gikk gjennom arbeidet med WHO Euros samarbeidspartnere. Dette har bakgrunn i at regionaldirektøren har blitt bedt om å styrke de felles aktivitetene WHO EURO har med samarbeidspartnerne. Danzon viste til samarbeidet med Europarådet om helse og migrasjon; med Verdensbanken om tusenårsmålene, med EU-Kommisjonen om ECDC og harmonisering av programmer for helseberedskap, miljø og ernæring; og med formannskapene i EU om ”health in all policies”, forebyggelse av HIV/AIDS og helsemigrasjon.

I den påfølgende debatten ble det uttrykt generell tilfredshet med rapporten fra regionaldirektøren. Norge holdt et innlegg med fokus på NCD, reklame for mat- og ikke-alkoholholdige drikkevarer rettet mot barn, FNs tusenårsmål og helsepersonell. Portugal, på vegne av EU pekte på behovet for ytterligere ressurser i arbeidet med NCDs. Det ble også pekt på utfordringer knyttet til ulikhet i helse. Det ble oppfordret til tiltak for å bedre den gjeldende situasjonen når det gjelder migrasjon og helse. Russland uttrykte at WHO bør stå sterkt i Europa og stilte seg positiv til styrking av rollen til Europakontoret. Finland fokusert i sitt innlegg på mental helse og at dette burde integreres i generell helse. Finland etterlyste mindre duplisering av arbeid mellom internasjonale organisasjoner på helseområdet. 

Dop 4 Matters arising out of resolutions and decisions of the World Health Assembly (WHA) and the Executive Board (EB)

Saksdokument EUR/RC57/5

WHA60 vedtok 30 resolusjoner og EB121 vedtok to resolusjoner. De fleste av dem er vurdert interessante for WHO EURO. Dagsordenpunktet ble introdusert av Viktors Jaksons, Latvias representant i EB. Han har det siste året vært observatør fra EB i møtene til SCRC. Han ønsket velkommen Generaldirektørens fokus på Afrika, helsesystemer inkludert primærhelsetjeneste og at prioriteringer og beslutninger må være faktabasert. Det ble vektlagt at alle resolusjoner bør være i henhold til ”Medium Term Strategic Plan” (MTSP) og at ressurser skal brukes der de finnes.

EB har vært opptatt av ikke-smittsomme sykdommer (NCD) og den europeiske strategien og handlingsplanen er et meget godt eksempel.

I mange sammenhenger er det interessekonfliker mellom utviklings- og lavinntektsland på den ene side og industrialiserte land på den annen. Dette gjør seg særlig gjeldende når det gjelder vaksiner, folkehelse og patentrettigheter.

Sverige holdt på vegne av de nordiske land et innlegg der det ble fokusert på at Europa, som allerede har et godt rammeverk for alkoholpolitikk, fortsetter å gå front i dette viktige arbeidet som er en viktig del av arbeidet med NCD. Saken tas opp på EB i januar 2008. Jaksons uttrykte personlig frustrasjon på hvordan ett enkelt land, Cuba hadde blokkert alkohol-saken under WHA60.

Belgia ba sekretariatet redgjøre ytterligere for sammenhengen mellom målene i de styrende dokumenter fra hovedkontoret i Geneve og målene i de styrende dokumentene fra EURO-kontoret i København. I praksis betyr dette at sammenhengen mellom de 13 ”Strategic objectives” i ”Medium Term Strategic Plan” fra Geneve og de 6 strategiske retninger i regionalkontorets styrende dokumenter beskrives nærmere. Assisterende regionalkdirektør informerte om at det var nedsatt flere arbeidsgrupper for å se på dette.

Frankrike ba om mer informasjon fra arbeidet i”Intergovernmental meeting on Pandemic Influenza preparedness: sharing of influenza viruses and access to vaccines and other benefits”. Se dop 10.  

Dop 5 Report of the Fourteenth Standing Committee of the Regional Committee (SCRC)

Saksdokument EUR/RC57/4

Styreleder Harper presenterte ”highlights” fra styrets årsrapport. Diskusjonene i møtene hadde ført frem til at de tre hovedsakene på årets agenda hadde blitt tusenårsmål (MDG) fire og fem, helsepersonell og den andre europeiske handlingsplanen for ikke smittsomme sykdommer.

Styret hadde også i løpet av året som har gått fulgt opp regionalkontoret på saker som ble vedtatt på RC56 i 2006. Styret har også hatt ett ekstra møte, det sjette, noe han ville anbefale å fortsette med.

Styret hadde også etablert en arbeidsgruppe som skulle se på hvordan SCRC arbeidet og burde arbeide i forhold til regionalkommiteen (RC)  og i forhold til regionalkontoret (RO). Gruppen presenterte sin rapport på styremøtet i forkant av RC. Hovedelementene i trapporten er som følger;
• SCRC ble med formål å handle på vegne av RC, som brobygger mellom RO og RC
• Burde i så måte være talerør for medlemsland med evt. bekymringer
• SCRC har ingen formell juridisk status
• Har rolle som rådgivende organ for RO
• SCRC ønsker å ta en mer aktiv rolle i forholdet til EU og i spørsmålet knyttet til øst/vest-dimensjonen
• Det er også ønske om at SCRC skal jobbe mer strategisk
• Det er produsert en informasjons-”leaflet” som kan brukes av nye medlemmer av SCRC og av medlemsland
• På sikt kan det bli aktuelt å endre ”Rules of procedures” fra 2001

Harper redegjorde for at de hadde fraveket prinsippet om at RC skal arrangeres i Kobenhavn hver annet år fordi de ønsket at valget til regionaldirektørstillingen i 2009 skal skje på nøytral grund. Se dop 9.

Det er en økning i WHO EUROs budsjett for 2008-2009. SCRC skrev til generaldirektøren i desember 2006 for å sikre økonomisk likhet i fordelingen av det regulære budsjettet 2008-09 til regionen. På WHA60 ble det bekreftet at EUROs del var godt innenfor størrelsene bestemt av den såkalte valideringsmekanismen, som er et verktøy for å sikre mest mulig rettferdig fordeling av WHOs totale budsjett mellom regionene.

SCRC har gitt støtte til at regionaldirektøren skal fortsette diskusjonene om blodtransfusjon og organdonasjon med Europarådet. De har også nøye fulgt arbeidet med å planlegge ministerkonferansen om Helsesystemer i Tallin i 2008.

SCRC hadde oppnådd enighet om hvilke kandidater som skulle foreslås til de ulike verv som er på valg. Se dop 8. Alle medlemsland ble oppfordret til å komme med innspill til dagsordenpunkter til RC58 i 2008.
Hellas utrykte ønske om å få mer informasjon rundt budsjett-prosessen. Dette ble fulgt opp av Portugal på vegne av EU. De fokuserte også på mer transparens og informasjonsdeling.  Russland var fornøyd med arbeidet med agendaen til året RC og ba SCRC jobbe mer strategisk.
Slovenia foreslo at det i forbindelse med SCRC’s 15-års-jubileum i 2008 burde være anledning til å analysere dets rolle ytterligere.

Resolusjon EUR/RC57/R5 ble vedtatt.

Dop 6 Policy and technical topics

Dop 6a Health Workforce Policies in WHO EURO

Saksdokument EUR/RC57/9

Helsepersonellpolitikk i WHO Euro var dagsordenpunktet som ble viet mest tid under regionalkomiteens møte. Regionkontoret hadde utarbeidet et omfattende bakgrunnsdokument og et forslag til resolusjon som utgjorde grunnlaget for debatten. Resolusjonen søker å bedre og utvide informasjonen og kunnskapen rundt migrasjon av helsepersonell, samt gjøre det enklere å utvikle etiske retningslinjer.

Bjørn-Inge Larsen innledet, som styremedlem i Standing Committee, om emnet. Larsen viste til utfordringene knyttet til fordeling av helsepersonell i regionen. Forståelsen av utfordringene er begrenset grunnet manglende sammenliknbare data. SCRC har bedt om økt oppmerksomhet rundt migrasjon av helsepersonell fordi utfordringene knyttet til helsepersonell ikke vil forsvinne dersom de ikke tas aktivt hånd om. Den demografiske utviklingen gjør at etterspørselen etter helsepersonell i vestlige land vil øke. SCRC mener at det økende behovet for helsepersonell ikke kan ses isolert fra mangelen på helsepersonell i andre land. Larsen gjorde det klart at SCRC ønsker en åpen debatt om hvordan rikere land ikke skal plassere en urimelig byrde på andre land.

Josep Figueras fra European Observatory gav en presentasjon om helsepersonellpolitikk i WHOs Europaregion og pekte på nødvendigheten av å forstå sammenhengen mellom helsepersonell og helsesystemer. Figueras viste til implikasjonene av demografi, globalisering og utvikling av helseteknologi for behovet, ferdighetene, fordelingen og arbeidsmiljøet til helsepersonell. ”Push” og ”pull”-faktorer er bestemmende for hvorvidt helsepersonell migrerer. Her inngår et etisk- og menneskerettighetsaspekt. Figueras avsluttet med å spørre om hvordan migrasjon kan gjøres til en vinn-vinnsituasjon.

I det påfølgende panelet ble problemstillinger rundt hvordan sikre helsepersonell i desentraliserte strøk, forholdet mellom privat og offentlig sektor og linken mellom utdannings- og helsesystemreform diskutert.

Mange innlegg ble holdt under plenumsdebattene knyttet til det faglige rundt helsepersonell. Medlemsstatene uttrykte seg positive til initiativet fra SCRC. Russland viste til hvordan de har enorme problemer knyttet til migrasjon av helsepersonell og ønsket WHOs arbeid med en helsestrategi velkommen. Desentralisering av helsetjenestene har ført til lavere lønninger med påfølgende migrasjon av helsepersonell. Russland har satt i gang en studie som søker å kartlegge utviklingen de neste 20 årene. Sveits har satt i gang arbeidet med en strategi for å håndtere utfordringer knyttet til helsepersonell. Sveits uttrykte også ønske om å høre mer om den pågående prosess i Norge ift helsepersonell.

Tsjadjikistan viste til nasjonale tiltak for å holde på helsepersonell, derav særlig vekst i helsepersonellønninger og forbedrede arbeidsforhold. Også Estland har satt i gang initiativ for å holde på helsepersonell. Disse inkluderer økt lønn, opplæring utenlands, en opplæringsmodell og dekking av utdanning for studenter. Polen argumenterte for at økonomisk migrasjon ikke kan stanses med administrative midler, men at løsningen ligger i blant annet bedrede arbeidsforhold, stabilitet og karriereutviklingsmuligheter. Moldova pekte på at landet i 2007 har mottatt 800 søknader fra leger som ønsker akkreditering for å kunne arbeide i utlandet.

Diskusjonen rundt resolusjonen om helsepersonell bar preg av medlemsstatenes enighet om innholdet. Portugal uttrykte EU-landenes støtte for en strategi. Samtidig etterlyste Portugal ytterligere informasjon om arbeidet som gjøres i RC og WHA. Danmark uttykte ønske om at WHO Euro tar ledelsen når det gjelder utarbeidelsen av statistikk på helsepersonellområdet. Danmark advarte samtid i mot duplisering av arbeid mellom internasjonale organisasjoner og viste til anbefalingene om helsepersonell som var kommet fra Europarådet i 2005.

Både OECD og Verdensbanken nevnte i sine innlegg at det økte behovet for helsepersonell som følge av en aldrende befolkning vil i betydelig grad knyttes til langtidsomsorg med en annen sammensetning av kvalifikasjoner enn bl.a. sykehustjenester. Ifølge OECD og Verdensbanken blir det viktig å benytte et bredt perspektiv på hvilke personellgrupper det er behov for, herunder sosialpersonell.  

Norge holdt et innlegg som presenterte gjeldende norsk politikk på området, herunder at regjeringen har gjort det klart at den vil avholde seg fra aktiv rekruttering av helsepersonell fra fattige land. Videre ble det sagt at regjeringen til våren vil legge frem en stortingsmelding om arbeidsmigrasjon generelt. Det ble pekt på at Helse- og omsorgsdepartementet har mottatt en rapport med forslag til en mer proaktiv og helhetlig politikk på området.

Resolusjonen, EUR/RC57/R1 ble vedtatt med endringsforslag fremmet av Portugal på vegne av EU, og fra Armenia. Portugal fikk inn en referanse til at helsepersonellplanleggingen bør orienteres mot å oppnå sosial likhet i helse. Armenia fikk inn en referanse til behovet for en balansert helsepersonellfordeling også internt i medlemslandene. I resolusjonen oppfordres medlemsstatene til å analysere trendene for migrasjon av helsepersonell for å identifisere effektive tiltak. Medlemslandene oppfordres til å etablere samarbeidsavtaler med andre land. Regional direktøren anmodes om å legge til rette for harmonisering av helsepersonelldata, øke oppmerksomheten rundt overvåkning av migrasjon av helsepersonell og utarbeide etiske retningslinjer for rekruttering av helsepersonell.

Dop 6b Second European action plan for food and nutrition policy 2007-12

Saksdokument EUR/RC57/10

Saken ble introdusert av Mikaly Kokney fra SCRC. Han understreket viktigheten av å se planen i sammenheng med strategien og handlingsplanen for ikke-smittsomme sykdommer (NCD) og folkehelsearbeidet generelt. Han uttrykte glede over resolusjonen fra WHA60 som kan bidra til å redusere markedsføring av usunne produkter mot barn.

Francesco Branca fra WHO EURO presentere planen. Dette er et meget viktig arbeid tatt i betraktning at så mye som 1/3 av regionens kvinner er overvektige og mange barn lider av jernmangelanemi (blodmangel grunnet jernmangel). Mye av problemet kan skyldes at matkjeden har blitt lenger og mer rafinert mat erstatter tradisjonell, mer hjemmetilvirket sunn kost. Helsesektoren må ha dialog med industrien, samt med andre sektorer som jordbruk, handel og utdanning. Denne nye planen hensyntar også i større grad mattrygghet, matsikkerhet og fysisk aktivitet. Han utrykte seg positivt i forhold til at målene definert i planen skulle oppnås.

Assisterende regionaldirektør for Unicef redegjorde for de spesielle utfordringene for barn og roste det arbeidet WHO gjorde.

17 medlemsland tok ordet, i tillegg til Portugal som talte på vegne av EU. Det som gikk igjen i innleggene var viktigheten av multisektoralt og multidisiplinært arbeid. I tillegg roste både EU-kommisjonen og ett par NGOer arbeidet til WHO.

Gjennom innleggene gikk det frem at det er bred enighet om planen og resolusjonen, EUR/RC57/R4 ble vedtatt.

Dop 6c The MDGs in the WHO EURO: Health systems and mothers and children health

Saksdokument EUR/RC57/8

Diskusjonen som fulgte presentasjonen av rapporten viste at det er en bred aksept for rapportens innhold og dens betydning for regionens framtidige arbeid og prioriteringer. Innleggene støttet rapportens fokus på helsesystemets betydning for å nå tusenårsmålene ikke minst mht tusenårsmål 4 og 5. Det er imidlertid påtagelig at verken framlegget fra visedirektør i EURO eller etterfølgende innlegg trakk fram på en tydeligere måte den økende hiv/aids epidemien i noen land i regionen, særlig CIS landene. De fleste av disse landene vil ikke nå TM 6. For øvrig synliggjorde rapporten at det i EURO er store regionale og nasjonale utlikheter både når det gjelder helsestatus, ressurser og helsepolitikk. Det er bl.a. stor forskjell på hvordan helsetjenester finansieres selv i sammenlignbare land; befolkningen i noen land må betale helsetjenester, mens andre har forsikringssystemer. Noen land har økonomiske og helseindikatorer som er sammenlignbare med Afrika sør for Sahara.

Norge hadde ikke eget innlegg, men nevnte i sitt innlegg knyttet til regionaldirektørens rapport, at Norge med statsministeren i spissen var aktivt engasjert i arbeidet med å nå TM 4+5 med fokus på helsesystem og trakk fram den økende hiv/aids epidemien i CIS-land trussel for kvinner og barns helse. Norge ga for øvrig sin tilslutning til EUs innlegg som la vekt på behovet for fokus på utsatte grupper – ikke minst helsesituasjonen til immigranter.

Alle innlegg støttet resolusjonsforslaget. Resolusjonen, EUR/RC57/R2 ble vedtatt med endringsforslag fra Sverige om styrket fokus på kvinner og fra Tyskland om oppmyking av en formulering.  

Dop 7 Follow-up to previous sessions of the WHO Regional Committee for Europe

Dette er et fast punkt på dagsorden. Regionkontoret ga en presentasjon av det pågående arbeidet i 5 utvalgte saker.
 

Dop 7.1 Follow up to the Ministerial Conference on Counteracting Obesity

Saksdokument EUR/RC57/6

Regionalkontoret (RO) v/Magnusson redegjorde for fedmebølgen som bakgrunn for konferansen og WHO Euros engasjement. Charteret fra Istanbul-konferansen har fått stor utbredelse også utenfor EURO (bl.a. brukt som referansedokument både i Europaparlamentet og FAO). Allianser nasjonalt og internasjonalt mellom myndigheter og det sivile samfunn/NGOer er etablert. RO har videre registrert en vesentlig økning i antall henvendelser om temaet. For landenes del ble det vist til at det er etablert tverrsektorielle oppfølgingsprosesser i mange land, og strategier og nasjonale planer er videreutviklet.

Ved siden av rapporteringen på tiltakene, var hovedbudskapet at det er mulig å reversere utviklingen. Sverige holdt innlegg på en nylig offentliggjort undersøkelse som viste at forekomsten av sterk overvekt hos barn er redusert i Gøteborg-området. Resolusjon EUR/RC57/R4 ble vedtatt.

Dop 7.2 Implementation of work on strengthening health systems

Saksdokument EUR/RC57/6

Regionalkontoret (RO) v/Schmetz redegjorde for oppfølgingen etter resolusjonen på RC 55 i 2005 om styrking av helsesystemer. Redegjørelsen fokuserte de fire oppfølgingsområdene fra resolusjonen; støtte/veiledning, ressursgenerering, tjenesteproduksjon og finansiering, og arbeidet har involvert 20-30 av medlemslandene i regionen.

Sentralt i oppfølgingsarbeidet står også ministerkonferansen om helsesystemer i Tallin i juni 2008. Et grunnleggende premiss for konferansen vil være sammenhengen mellom gode helsesystemer/-tjenester og økonomisk vekst.

Dop 7.3 Action taken towards implementing the European NCD-strategy

Saksdokument EUR/RC57/6

Regionkontoret, ved Dr. Magnusson, redegjorde av oppfølging og fremdrift for implementeringen av den europeiske strategien for forebygging og kontroll av ikke- smittsomme sykdommer. Beslutningen om å lage en rapport om implementeringen av strategien et år etter at denne ble vedtatt henger sammen med den store interessen medlemsstatene har vist for strategien.

Det er laget et nettverk av NCD-kontaktpersoner som vil fokusere på integrert handling, helsesystemer og reduksjon av ulikhet i helse. Nettverket har også utviklet en handlingsplan for implementering av strategien. Det er også dannet et ”policy observatory” som bl.a. vil formidle ”best-practices” i den kommende europeiske NCD-rapporten. Når det gjelder overvåkning er risikofaktorer spesielt viktige. Det er behov for å bedre nasjonal kompetanse for gjennomføring av risikofaktoranalyser. Utfordringen ligger i å integrere handling i statene og WHO mens man oppnår et balansert fokus mellom risikofaktorer og sykdommer, og mellom smittsomme og ikke-smittsomme sykdommer. Samtidig er det behov for ytterligere kapasitet på feltet, samt å integrere gjeldende WHO EURO strategier, som på alkohol og tobakk.

Danmark holdt et innlegg på vegne av de nordiske landene. En horisontal tilnærming ble anbefalt. Resolusjonen fra WHA60 ble også nevnt som et positivt bidrag til å redusere markedsføring av usunne produkter mot barn. Videre ble viktigheten av samarbeid mellom regionkontoret og hovedkvarteret påpekt. Det er fortsatt behov for å fokusere på risikofaktorer. Det ble oppfordret til strukturelle tiltak i kampen mot NCD. Russland uttrykte behov for eksperter til å overvåke implementeringen av strategien.

Dop 7.4 Update on Health Security

Saksdokument EUR/RC57/6

Det ble gitt en fremdriftsrapport om regionkontorets arbeid med helseberedskap siste år. Smittsomme sykdommer, biologiske, kjemiske eller radionukleære trusler, natur- eller menneskeskapte katastrofer og globale fenomen, som klimaendinger, utgjør helsetrusler. Mellom 1990 og 2006 har regionen vært utsatt for 1483 katastrofer og helsekriser. Disse har ført til 98119 dødsfall og påvirket mer enn 42 millioner mennesker. Regionkontoret har bistått landene i utviklingen av beredskapsplaner som tar høyde for ulike kriser og katastrofer, bl.a. for beredskap ved hetebølger. Regionkontoret har også fremmet forebygging av flom og systemer for tidlig varsling.

Det ble også vist til at regionkontoret har bistått landene som var rammet av jordskjelvene i Sentral-Asia med målinger av ødeleggelsene, mobilisering av ressurser, skaffet medisiner og forsyninger i form av helseutstyr. Sammen med ECDC har regionkontoret revidert medlemslandenes pandemiske beredskapsplaner og gitt faglig støtte i oppbyggingen av overvåknings- og laboratoriekapasitet. Tiltak for å gjenoppbygge og konsolidere ødelagte helsesystemer i post- konfliktområder har vært fokusert rundt Nord-Kaukasus og Kosovo.
 
I påfølgende innlegg uttrykte Israel at beredskap er et av WHOs viktigste områder og oppfordret til øvelser. Østerrike pekte på viktigheten av kriseplanlegging og forebyggelse.

Dop 7.5 Annual report of the European Environment and Health Committee

Saksdokument EUR/RC57/6

Avgående formann for EEHC, William Dab, gikk gjennom arbeidet i EEHC siden januar 2005. Forebyggende tiltak har vært viktige i arbeidet. Nye grupper er utsatt for risiko i tillegg til barn og eldre. Dette er mennesker med høyt blodtrykk, overvekt, hjertesykdommer, diabetes og astma.

Under en mellomstatlig ”mid-term review” (IMR) i Venezia ble et overvåkningsinstrument, det europeiske miljø- og helseinformasjonssystemet, lansert. Overvåkningsinstrumentet gir valide data fra alle europeiske medlemsland og dekker 26 indikatorer som er spesifisert i miljø- og helse handlingsplanen for barn. IMR-møtet gjentok også poenget om at fokus bør rettes mot å skape forhold som fremmer effektive, bevisbaserte forebyggende tiltak og ikke mot diagnostisering av miljømessige helseproblemer. Målsetningen er å utvikle et klassifiseringssystem for offentlig politikk på miljø og helse.

Et nordisk innlegg, holdt av Sverige, støttet EEHCs arbeid og la vekt på oppfølgingen av Budapesterklæringen, herunder viktigheten av å prioritere barns miljø og helse. I det nordiske innlegget ble det sagt at barn er vår fremtid og at vi må gjøre det ytterste for sikre deres helse. Europakommisjonen viste til felles aktiviteter mellom EU og WHO, da særlig under folkehelseprogrammet.

Dop 8 Private meeting: Elections and nominations

Saksdokument EUR/RC57/7 og EUR/RC57/7 Corr.1  Membership of WHO bodies and committees

8a Nominering av to medlemmer fra Europaregionen til WHOs styre

Regionalkomiteen bestemte ved konsensus at Ungarn og Russland nomineres til WHOs styre. De to vil formelt bli valgt inn av Verdens helseforsamling i mai 2008.

8b Valg av tre medlemmer til Regionalkomiteens Standing Committee

Regionalkomiteen valgte ved konsensus Slovakia, Sveits og Makedonia inn i Standing Committee frem til 2010. Disse overtar plassene til Estland, Ungarn og Storbritannia.

8c Valg av en representant til Joint Coordinating Board of the Special Programme for Research and Training in Tropical Diseases (JBC)

Regionalkomiteen valgte ved konsensus inn Bulgaria som medlem i Koordineringsutvalget for programmet for tropiske sykdommer. Bulgaria overtar plassen til Hellas fra januar 2008.

8d Valg av fem representanter til European Environmental and Health committee

Regionalkomiteen valgte ved konsensus inn Norge, Estland, Kypros, Georgia og Moldovia. Disse erstatter Norge, Frankrike, Armenia, Russland og Bulgaria. Dette betyr at Norge, ved Jon Hilmar Iversen, Sosial- og helsedirektoratet, er gjenvalgt i EEHC. Komiteen har i oppdrag å arrangere den sjette ministerkonferansen om miljø og helse.

Dop 9 Date and place of the RCs in 2008, 2009, 2010, 2011

Regionalkomiteen holder normalt sitt årlige møte i uke 37 annethvert år i København. Grunnet at valg av regionaldirektør i 2009 bør finne sted i København, ble følgende vedtatt jf EUR/RC57/R3:
• 2008: RC58 holdes i Tbilisi, Georgia, 15.-18. september
• 2009: RC59 holdes i København, Danmark, 14-17. september
• 2010: RC60 holdes i Moskva, Russland, 13.- 16. september
• 2011: RC 61 holdes i København, Danmark, 19-22. september

Dop 10 Other matters

Forslag om å etablere et europeisk senter for ikke-smittsomme sykdommer i Athen, Hellas

Resolusjonsutkast EUR/RC57/11

Hellas har framsatt et tilbud overfor WHO Euro om å etablere et senter for oppfølging av ikke-smittsomme sykdommer (NCDs) i Athen. Tilbudet gjelder økonomisk bistand til etablering på 2 mill euro årlig i en 10 års periode og må ses i forhold til behovet for oppfølging av NCD-strategien vedtatt i 2006.

Regionaldirektør Danzon understreket i innlegget bl.a. at senteret vil inngå som en ordinær del av regionalkontorets (RO) virksomhet, på lik linje med eksisterende sentre som allerede er etablert utenfor København. Dette innebærer at kjernefunksjoner vil bli beholdt ved RO. Han viste til at RC i denne omgang burde fatte en prinsippbeslutning om hvorvidt det er ønskelig å akseptere det greske tilbudet, før RO går inn i videre forhandlinger med Hellas.

Den påfølgende debatten viste bred tilslutning til tilbudet, men flere land, hvorav de nordiske var toneangivende, understreket at alle vilkår samt de øk./ad. konsekvensene av en etablering måtte på bordet før det ville være mulig for RC å ta stilling til forslaget. Sentralt i argumentasjonen lå at RC må ha sikkerhet for at kjernefunksjonene blir værende ved Københavnkontoret, og at det skapes en klar arbeidsdeling mellom København og Athen som ikke er til hinder for en tydelig oppfølging av NCD-strategien under ROs ledelse. Debatten engasjerte; 11 land støttet ovennevnte syn og 11 land støttet forslaget om allerede nå å gi Danzon fullmakt til å framforhandle avtale. Uten at formell beslutning ble fattet, lyktes det å skape enighet om følgende;
• Danzon har merket seg synspunktene fra debatten på RC
• RC stiller seg positiv til det greske tilbudet
• Danzon innleder samtaler med Hellas for å klargjøre øk./ad. implikasjoner av etableringen av et NCD-senter, og rapporterer løpende til SCRC i arbeidet
• RC tar endelig stilling til forslaget på møtet i Tiblisi 2008, dersom ikke SCRC har gitt klarsignal på et tidligere tidspunkt

Public health, innovation and intellectual property

EUR/RC57/Inf.Doc/1 (framlagt om morgenen 19 september)

Oppfølging av IGWG-prosessen

Saken ble på åpningsdagen av RC vedtatt oppført som eget punkt i agendaen. Inf.Doc/1 ble framlagt samme dag som drøftingen ble holdt. Euroregionens representant i IGWGs bureau; Bart Wijnberg fra Nederland, redegjorde for arbeidet i regi av WHO EURO for å sette landene i stand til å delta best mulig i forhandlingsrunde nr II 5-10 november d.å. Euro har bl.a. avholdt seminar i København i august d.å. Inf.Doc/1 inneholder en utførlig oppsummering av diskusjonene på møtet, og EURO vil spille inn dokumentet i den webbaserte høringen med frist til 30 september for å gi innspill.

De tre innleggene fra hhv EUs presidentskap (Portugal), Sveits og Nederland var stort sett uten signaler om substans. EU sa likevel i sitt innlegg at prosessen bør undersøke nærmere hvilke muligheter som ligger i nye tilnærmingsmåter for å skape insentiver til forskning og utvikling, særlig i forhold til type III-sykdommer. Også advance market committments (AMC) og Private Public Partnerships (PPP) må undersøkes nærmere. Videre at kvalitet og sikkerhet for legemidler fortjener en høyere profil i strategien, og for øvrig at strategien må linkes klarere opp mot MDG-prosessen. Sveits understreket behovet for en klarere prioritering, underforstått at antallet på 80 handlingspunkter burde reduseres i de kommende forhandlingene.

Mr Kees de Joncheere/WHO EURO sekretariat, understreket bl.a. behovet for at strategi og handlingsplan blir i samsvar med WHOs legemiddelstrategi, og at det er etablert nær kontakt fra WHO mot WIPO og WTO vedrørende IP-relaterte spørsmål.

Oppfølging av WHA Resolution R60/28 on Sharing of avian flu virus

Under samme sak oppfordret sekretariatet også til ordveksling om den beslektede prosessen vedr deling av influensavirus mv; oppfølgingen av resolusjon R60/28 fra årets helseforsamling om etablering av et nytt regime for deling av virus, vilkår for deltakende institusjoner i WHOs influensanettverk og betingelser for lettere tilgang til vaksiner for alle land (benefit sharing). Også i denne saken står spørsmålet om immaterielle rettigheter sentralt. Med utgangspunkt i oppfølgingsmøtet i Singapore i august om saken, opplyste Magnusson/WHO EUROs sekretariat, følgende:

  • Tentative datoer for den internasjonale forhanlingsrunden er 20-23 november i Geneve
  • WHO/ECDC-workshop on Pandemic preparedness i Luxembourg 25-27 september er første anledning til å drøfte situasjonen mellom WHOs medlemsland etter at UK, Tyskland, Frankrike og Tyrkia var representanter utpekt av EURO til å delta på møtet i Singapore i august; et møte som demonstrerte at partene står langt fra hverandre og der det ennå ikke er enighet om et referat fra møtet

For å gjøre det mulig for alle medlemsland å forberede seg til den kommende forhandlingsrunden, opplyste Magnusson at det vil bli utarbeidet 3 sett dokumenter:

  • Dokumenter fra Singaporemøtet. Disse vil det ikke være enighet om, men de blir framlagt m en påpekning av hvor det er uenighet 
  • WHO/Euros oppsummering fra drøftingene i Luxembourg 25-27 september
  • Working documents forberedt til selve forhandlingsmøtet i november som vil ha klart slektskap med dokumentene fra Singaporemøtet

Dop 11 Approval of the report and closure of the session

I henhold til praksis ble den foreløpige rapporten lagt fram tidlig morgen siste dag for Regionalkomiteens godkjenning. Enkelte medlemsland, blant annet Norge på vegne av de nordiske land hadde kommentarer knyttet til etableringen av et kontor i Athen (se dop 10) som ble spillt inn og hensyntatt.


 

Til toppen