WHOs 122. styremøte, Geneve, 21.-26. januar 2008

Rapport fra styremøtet, som fant sted i Geneve 21.-26. januar 2008.

Norsk delegasjon:

 • Ambassadør Bente Angell-Hansen, delegasjonsleder
 • Avdelingsdirektør Ole T. Andersen, HOD 
 • Spesialrådgiver Karl-Olaf Wathne, HOD
 • Seniorrådgiver Bernt Bull, HOD
 • Seniorrådgiver Eva Elisabeth Finstad
 • Rådgiver Tone Wroldsen, HOD
 • Avdelingsdirektør Harald Siem, Sosial- og helsedirektoratet
 • Prosjektdirektør Arne-Petter Sanne, Sosial- og helsedirektoratet
 • Ambassaderåd Thor Erik Lindgren, FN-delegasjonen i Genève
 • Ambassaderåd Sissel Hodne Steen, FN-delegasjonen i Genève

Dagsorden

Punkt 1 Agenda og program

Punkt 2 Report from the Director General

Punkt 4 Technical and Health Matters

Punkt 6 Management matters

Punkt 7 Staffing matters

Punkt 8

Dokumentene det vises til under mange av dagsordenpunktene kan lastes ned fra WHOs nettsider

Dop 1 Agenda og program

Dop 8.2 H Multilingualism ble foreslått og vedtatt flyttet fra ”Progress reports” til ”6 Management matters” (6.8). Videre ble det av EU foreslått et nytt dagsordenpunkt om oppfølging av FNs helserelaterte tusenårsmål (MDG 4 og 5). Se dop 4.14.

Saken ble utsatt fra mandag til tirsdag.

Dop 2 Report by the Director-General

Chan trakk frem tre begivenheter forrige år som de mest betydningsfulle:

 1. Helsesystemutvikling; Utviklingspartnere, FN-byråer og de store fondene peker på viktigheten av helsesystemer som nå vektlegges i det internasjonale helsepartnerskapet (IHP), det Globale Fond for aids, tuberkulose og malaria (GFATM), GAVI og WB.
 2. Klima og helse: Verdens ledere må overbevises om at menneskeheten er den viktigste arten som settes i fare pga klimaendringene. 
 3. Primærhelsetjenester: Primærhelsetjenester gjør nå comeback på utviklingsagendaen. Primærhelsetjenester vil adresseres i årets World Health Report som markerer 30-årsdagen for Alma-Ataerklaringen. Uten primærhelsetjeneste kan tusenårsmålene ikke nås.

For øvrig berørte Chan de fleste punkter på dagsorden for årets styremøte, mens handlingsplanen for ikke-smittsomme sykdommer ikke ble direkte omtalt. Det ble derimot vist til arbeidet med en alkoholstrategi og med kroniske sykdommer. Chan viste også til sammenhengen mellom konflikt og helse, da med henblikk til Kenya, Gaza og Irak. Også organisasjonsendringene hun har foretatt i WHO ble omtalt og hun la vekt på ”result based performance” og finansiell disiplin.

4. Technical and health matters

4.1 Climate change and health

Sakspapir: EB122/4

Det ble en engasjert debatt om og utbredt oppslutning om Sekretariatets rapport og forslag til elementer i en handlingsplan for WHOs rolle i bekjempelsen av effektene av klimaendringer på verdens helsesituasjon, samt om det resolusjonsforslag som var fremlagt av Storbritannia.

Afrikagruppen fremhevet at deres kontinent nå er utsatt for en tredobbel trussel: i tillegg til hiv/aids-epidemien og problemet med ustabile stater, har man nå fått klimatrusselen med oversvømmelser, tørke, stormer, oppvarming og ledsagende flyktningestrømmer, hungersnød, fattigdom og spredning av sykdommer som diaré, malaria og denguefeber. De understreket at det er viktig å bygge opp lager av medisiner og ha planer for håndtering av katastrofesituasjoner.

De forente arabiske emirater var i likhet med talsmenn for Asia opptatt av at havflaten stiger og at små øyer er spesielt utsatt. WHOs oppgave er å samle inn vitenskapelig materiale om klimaendringenes påvirkning på helsen, bidra til å høyne bevisstheten om disse spørsmål, overvåke helsesituasjonen for utsatte grupper i medlemslandene og se på tiltak for å motvirke uheldig virkning av klimaendringer på helsesituasjonen.

New Zealand understreket at det viktigste er å styrke helsesystemenes evne til å motvirke den nye trusselen. Brasil var opptatt av å endre ordlyd fra det de definerer som et militært språk – for eksempel fra trussel til risiko.

Norge støttet et EU-innlegg der det også ble tatt til orde for å utvikle helsesystemene og satse på kapasitetsbygging i utsatte land og støtte WHOs bestrebelser på å motvirke uheldige virkninger på helsen av klimaendringer. Danmark la i et eget innlegg vekt på behovet for langsiktige tiltak og minnet om FNs konferanse om klimaendring i København i 2009.

USA, støttet av Australia og Russland, tok til orde for visse endringer i sekretariatets rapport og i utkastet til resolusjon for å bringe disse mer i overensstemmelse med ”vitenskapelig konsensus”. Disse endringsforslag ble innarbeidet, herunder en endring av den foreslåtte ”action plan” for WHO til ”work plan”.

4.2. Pandemic influenza preparedness: sharing of influenza viruses and access to vaccines and other benefits

Dokument EB122/5

Saken var meget åpen før møtet, ikke minst på grunn av svært sent framlagte saksdokumenter. Debatten endte imidlertid i en konstruktiv gjennomgang av status for iverksatte tiltak. De fleste innleggene understreket bred tilslutning til kjente posisjoner: behovet for fri og uhindret deling av virus, samtidig som det etableres et regime for rettferdig fordeling av goder.

Den indonesiske helseministeren holdt et forsonlig innlegg, der hun understreket at det nå gjøres viktige framskritt i arbeidet med et rettferdig og transparent system for virusdeling, uten for øvrig å omtale indonesiske "red lines".

Behandlingen på EB122 innebar ingen form for gjennombrudd i arbeidet, men bekreftet inntrykket av at WHO arbeider hardt og produserer konkrete resultater (benefits) langs et spor som det synes å herske bred enighet om.

Den 1-sides rapporten med oppsummering av forhandlingene fra november 2007 forelå kvelden før styremøtet åpnet. Blant mange vedlegg var også et oppdatert dokument over status etter novemberforhandlingene. Det forelå som forventet ingen utkast til resolusjon. Rundt 15 land holdt innlegg. 
 
Innleggene hadde til felles at ingen la seg på en konfronterende linje, men understreket behovet for etablering av rettferdige og transparente mekanismer for deling av goder fra virusdelingen, med utgangspunkt i prinsippet om fri og uhindret deling av virus. Det knyttet seg en viss spenning til innlegget fra Indonesias helseminister, men hun holdt et kort innlegg i en forsiktig positiv tone, der hun i hovedsak konstaterte at framskritt har skjedd, og oppfordret til at arbeidet forsetter med å etablere en mekanisme for virusdeling og deling av goder.
  
I en sluttmerknad fra Legal Council ble det understreket at det ikke er uvanlig å vedta interimuttalelser som også har implikasjoner for WHO, så lenge tiltakene som anvises ligger innenfor generaldirektørens mandat og haster på en slik måte at de ikke kan utestå til påfølgende EB/WHA. Vedtaket av en interimuttalelse legger imidlertid ikke juridisk bindende føringer på WHAs handlingsrom i påfølgende sesjoner.
 
For øvrig redegjorde sekretariatet for status i iverksettelsen av de mange benefit sharing-tiltakene, herunder konstaterte at sporingsmekanismen som ble vedtatt etablert i interim statement, var etablert og operasjonell fra og med d.d. EU uttrykte ønske om bred konsultasjon om mekanismen før den blir endelig implementert. Det neste IGM skyves av praktiske grunner ut i tid; arbeidsgruppen kalles sannsynligvis sammen i august d.å., mens neste forhandlingsrunde blir kjørt i november d.å.

Rapporten ble tatt til etterretning og sekretariatets opplegg for den videre håndtering av saken fikk allmenn oppslutning.

4.3. Poliomyelitis: mechanism for management of potential risks to eradication

Dokument EB 112/6

WHA 1988 erklærte utryddelsen av polio som et mål for år 2000. Hovedstrategien har vært og er vaksinasjon. Hygieniske tiltak spiller en mindre rolle. Fram til 2003 falt antall tilfeller med 99 %. Deretter kom det et tilbakefall fordi man i Nord-Nigeria sluttet å vaksinere barn av frykt for at vaksinen var farlig og viruset spredde seg etter hvert til flere land. I 2007 var polio fortsatt endemisk i Afganistan, India, Nigeria og Pakistan. Globalt ble det meldt ca 2000 tilfeller i 2006, de aller fleste fra Nigeria og India. WHO anbefaler fire strategier: Sikre høy generell vaksinasjonsdekning i barnevaksinasjons-programmet (hvor polio inngår), spesielle årlige vaksinasjonsdager, et meldesystem for slappe pareser (hvor også Norge er med) og ”mopping up” vaksinasjonskampanjer.

Rotary og UNICEF er, i tillegg til WHO, sentrale internasjonale aktører i arbeidet. Det er fortsatt bred internasjonal støtte til å satse på målet om utrydding (versus kontroll). Budsjettet for 2008-9 er på ca 1,3 milliarder US$. Norge bidro i 2007 direkte med 7,6 mill US$.

Resolusjonsforslaget fra sekretariatet ble vedtatt uten substansielle diskusjoner med den modifikasjon at internasjonale tiltak for å hindre reintroduksjon av poliovirus ikke måtte medføre en endring i det internasjonale helsereglementet (IHR 2005). Dette etter ønske fra USA som (i likhet med flere land) ikke ønsker å åpne opp for en ny diskusjon om innholdet i dette reglementet. 

4.4 Eradication of dracunculiasis

Dokument EB122/7

Guineaorm er den største ormen som affiserer mennesker. Den spres via drikkevann ved at hunnlarver fra infisert drikkevann kommer seg igjennom tarmveggen og etter måneder dukker opp som en byll i huden i form av 50-80 cm lange ormer som forårsaker langvarig smerte lokalt. Tiltakene mot ormen er teknologisk enkle: Sikre rent drikkevann, filtrering av mulig kontaminert vann og/eller kjemisk behandling av urene dammer, behandling av enkelttilfeller ved forsiktig å trekke ut ormen samt informasjon til personer i utsatte områder og til helsepersonell. Antall årlige nye tilfeller i verden har ved hjelp av disse strategiene sunket dramatisk fra ca 500 000 på begynnelsen av 90-tallet til ca 10 000 nå. Kun syv land i Vest-Afrika rapporterte i 2007 om nye tilfeller og 97 % av disse var fra Ghana og Sudan.

WHA44 erklærte som mål å utrydde sykdommen innen 2009. I så fall vil dette bli den 2. sykdommen i verden som er utryddet (etter kopper). For å oppnå dette målet er det stipulert et behov for USD 60 mill. En rekke frivillige organisasjoner og UNICEF er, i tillegg til WHO, engasjert i dette arbeidet. Årlige rapporter vil legges fram for WHA.

Rapporten fra sekretariatet ble tatt til etterretning.

4.5. Implementation of the International Health Regulations (2005)

Dokument EB122/8

Det internasjonale helsereglementet ble vedtatt av WHA58 og ble implementert fra 1. juli 2007. Norge har sluttet seg til reglementet og har implementert hoveddelen av IHR (2005) gjennom en ny forskrift om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse som trådte i kraft 1. januar 2008.

Det forelå et resolusjonsforslag fra sekretariatet hvor medlemslandene og generaldirektøren hvert annet år bes om å rapportere til WHA om implementeringen og hvor WHA63 bes om å gjøre en første gjennomgang av hvordan reguleringen fungerer.

Det var bred støtte for resolusjonsforslaget. Norge støttet et innlegg fra Slovenia som ble holdt på vegne av EU og en rekke andre europeiske land. Malawi, på vegne av landene i AFRO, kommenterte at de fattigste landene ville trenge hjelp til gjennomføring av kjernefunksjonene i reglementet og til å etablere et nettverk for kommunikasjon.

Denne resolusjonen ble vedtatt med tre små endringer.

4.6 Prevention and control of NCD: Implementation of the global strategy

Saksdokument: EB122/9

På bakgrunn av den globale strategien for ikke-smittsomme sykdommer (NCD) vedtatt på WHA60 i 2007 er det utarbeidet en handlingsplan. Planen ble ikke tilgjengelig før to dager før møtet startet. Hele 19 medlemsland tok ordet og de fleste roste sekretariatets arbeid. Flere understreket viktigheten av å se alt NCD-arbeidet under samme paraply, viktigheten av multisektorielt samarbeid og det å takle risikofaktorer. USA fikk ikke gehør for å utsette behandlingen av planen til neste år, men det ble besluttet å invitere medlemslandene til et uformelt arbeidsmøte i Geneve 29. februar for å revidere planen før den skal behandles på WHA61 i mai.

4.7 Strategies to prevent harmful use of alcohol

Saksdokument EB122/10

I 2005 vedtok WHA en resolusjon om problemer forårsaket av skadelig bruk av alkohol. Initiativet til dagsordenspunktet og resolusjonen kom fra de nordiske landene. Oppfølgingen av resolusjonen viste behov for å gi WHO-sekretariatet et sterkere mandat for å kunne komme med anbefalinger om tiltak for å redusere skade. Fram mot WHA 60 i 2007 forberedte man fra særlig norsk og svensk side et forslag om en såkalt prosessresolusjon der WHO skulle ble bedt om å lage en global plan eller strategi. Forslaget ble fremmet med Sverige som forslagstiller rett til helseforsamlingen. (Av formaltekniske grunner var dette ikke nødvendig med forutgående styrebehandling i det tilfellet).

Sekretariatet inviterte i desember 07 til en uformell konsultasjon i Genève, der man også ønsket ekspertdeltakelse fra hovedstedene. Vanligvis er slike konsultasjoner beregnet på de faste delegasjonene i Genève. Møtet åpnet for en åpen dialog, med prøving av synspunkter, redigering av formuleringer på skjerm etc, og man oppnådde enighet om å gå videre med sikte på resolusjon om en strategi til EB 122. En viktig faktor var at AFRO-regionen markerte seg sterkt og påtok seg å fremme en resolusjon gjennom gruppens formannskapsland, Rwanda. 

Resolusjonen ble vedtatt med Mexicos endringsforslag. Iraks anførsler, som er relatert til visse muslimske staters regulering av alkoholforbruk, vil bli tatt hensyn til i sekretariatets reviderte rapport.

Det vil i løpet av denne perioden komme to nye viktige premissgivende dokumenter. Det ene er en ny global alkoholrapport, som vil oppsummere utviklingen på området. Den vil komme i 2009. Det andre er en ny global sykdomsbyrderapport, tilsvarende den som ble fremlagt av WHO i 2002.

Det er ventet at disse nye rapportene vil føre til at alkohol som risikofaktor vil øke i betydning. Selv om nye beregningsregler for DALY vil gi noe mindre vekt for alkohol, så vil en del nye funn gi større vekt. Det gjelder særlig omfanget av varige skader på fostre som følge av mors alkoholbruk, det gjelder både omfang av fenomenet (hvor bla anslaget for FAS i Afrika vil øke) og skaderisiko der vurderingen av varige helseskader som følge av eksponering av forholdsvis små menger alkohol under svangerskapet. Man regner også med at HIV/AIDS-relaterte skader som ikke har vært med til nå, vil bli omtalt. Det gjelder både epidemiologiske undersøkelser om alkoholbruk og smitte, og undersøkelser om kausale forhold. Mer omfattende kartlegging av denne type skader i utviklingsland antas også å få følger for vektleggingen av de ulike typer risikofaktorer. Det bør også nevnes nye vurderinger av alkohol som kreftfremkallende substans.

4.8 Health of Migrants

Basert på document EB 122/11

Et tjuetalls styremedlemmer og øvrige medlemsland holdt innlegg. Alle understreket viktigheten og kompleksiteten i denne saken. Det var mange som ga sin betingelsesløse støtte til resolusjonen, men også mange som hadde konkrete forslag til endringer. En av disse var USA. Det ble satt ned en ”drafting-gruppe” ledet av Portugal som arbeidet frem et revidert resolusjonsforslag. Dette forslaget ble behandlet dagen etter og godkjent.

4.9 Public health, innovation and intellectual property: draft global strategy and plan of action

Saksdokument EB122/12

Behandlingen av IGWG under EB kan karakteriseres som tynn med få innlegg og lite substans. Som saksdokument forelå en kort rapport for status p.t. Det forelå som ventet ikke resolusjonsforslag, noe som henger sammen med det faktum at det vil avholdes en ny forhandlingsrunde 28. april og at det derfor ikke var lagt frem et substansielt dokument til styremøtet som styret kunne ta stilling til.

4.10 Health technologies

Basert på dokument EB122/13

I behandlingen av helseteknologier ble det påpekt enkelte mangler ved oppfølgingen av resolusjon WHA60.29 om helseteknologier. Disse knytter seg til en innsnevret definisjon av helseteknologier til medisinsk utstyr, manglende omtale av bloddonasjon og blodoverføring, behovet for en egen tidstabell, ønske om retningslinjer for medisinsk utstyr og manglende referanse til begrepet folkehelse i dokumentet. Det ble holdt flere innlegg rundt rapporten. Det var ikke fremlagt noen resolusjon for styret.

Sekretariatet viste til at man i denne omgang har valgt å fokusere på medisinsk utstyr. Dette betyr ikke at det ikke er behov for forsterket innsats på andre områder innenfor helseteknologier. Sekretariatet vil ta i bruk WHOs hjemmeside for å informere om tidsplan for oppfølging av resolusjonen.

EB tok rapporten til etterretning. Helseteknologi står ikke på dagsorden for WHA.

4.11 Global immunization strategy

Basert på document EB 122/14

Generaldirektør Chan la i sin rapport vekt på den globale immuniseringsstrategien og understreket de store fremskritt som er gjort i 2006. Chan refererte til rapporten som ”the most exciting and encouraging report” under EB. Immunisering forebygger i dag 2-3 millioner dødsfall hvert år.

Det ble vedtatt en resolusjon der medlemsstatene ble bedt om å gjennomføre fullt ut strategien for å redusere dødeligheten av meslinger, styrke leveringen av immunisering av høy kvalitet, utvide dekningen av tilgjengelige og kostnadseffektive nye livreddende vaksiner av sikker kvalitet, å utvikle styrke og opprettholde overvåking av vaksinerelaterte bivirkninger.

Generaldirektøren ble oppfordret til sammen med medlemsstatene å opprettholde politisk engasjement for høy immuniseringsdekning med alle tilgjengelige kostnadseffektive vaksiner og samarbeide med internasjonale partnere, herunder UNICEF og GAVI, for å fortsette å mobilisere de nødvendige økonomiske ressurser til dette formålet. Hun ble videre oppfordret til å samarbeide med vaksineprodusenter og givere for å støtte lav- og middelinntektsland i å øke lageret av vaksiner og treffe tiltak for å hjelpe utviklingsland til å etablere og styrke sin kapasitet i forskning, utvikling og regulering av vaksiner. Det rettes også en henstilling til Generaldirektøren om å gi retningslinjer og teknisk støtte til medlemsstatene for å redusere vaksinerelaterte bivirkninger og å legge til rette for vitenskapelige, tekniske og økonomiske investeringer i forsking og utvikling av sikre, effektive vaksiner mot fattigdomsrelaterte og forsømte sykdommer, samt å overvåke den fremgang som blir gjort mht immunisering og rapportere til den 64. helseforsamling.

Sekretariatet forsikret at man ville øke innsatsen for immunisering og at det var nødvendig å utvide produksjonen av vaksiner og forskning på bedre og billigere vaksiner. 

4.12 Female genital mutilation

Saksdokument EB 122/15

Danmark holdt et innlegg med nordisk støtte der det ble tatt til orde for å trappe dramatisk opp arbeidet med bekjempelse av FGM og en styrking av resolusjonen ved bl.a. et tillegg om å sikre menns og lokale lederes deltakelse i prosessen for å bekjempe FGM.

De danske endringsforslagene som ble støttet av de andre nordiske landene, ble også støttet av Storbritannia. Nederlands representant (ikke medlem av EB) leste opp en lang liste med navn på land fra alle regioner, inkludert land som er direkte berørt av problemet, som støttet resolusjonen.

Forsøk på å nå konsensus førte ikke fram og resolusjonen går videre til Helseforsamlingen med flere endringsforslag i parentes, også de danske.

Det var enighet om at utfallet ikke skulle være til hinder for at Generaldirektøren kan undertegne FN-organisasjonenes felles erklæring om bekjempelse av FGM og fortsette WHOs arbeid for å bekjempe FGM.

Generaldirektøren understreket at fremme av kvinners helse og av helsesituasjonen i Afrika var blant hennes prioriterte innsatsområder. Hun har i senere samtale uttrykt tilfredshet med EBs behandling av saken.

4.13 International migration of health personnel

Saksdokument EB122/16

Verdens helseorganisasjon (WHO) peker i årsrapporten fra 2006 på at 57 land anses å ha for lite helsepersonell til å kunne nå FNs tusenårsmål. 36 av disse ligger i Afrika. De landene som har mest kritisk mangel på helsepersonell har samtidig de tyngste helsebyrdene. Afrika har 1,3 prosent av helsepersonellet i verden og 25 prosent av sykdomsbyrden.

Det var mange svært engasjerte innlegg. Stort sett alle understreket hvor kompleks saken er. Sri Lanka tok til orde for at en internasjonal ”code” ville være positivt, men nasjonale tiltak som for eksempel bindingstid for nyutdannede sannsynligvis er enklere å få til og vil ha stor effekt. Slovenia hold et meget godt innlegg på vegne av EU og flere andre land, derunder Norge. De understreket de rike landenes ansvar for å utdanne nok personell selv for derigjennom å redusere pull-effekter. Kompensasjonsmekanismer mellom kilde- og mottakerland ble også nevnt. USA satte pris på arbeidet WHO gjør, men mente at det individuelle perspektivet skulle veie tyngre enn det systemmessige.

Et par afrikanske styremedlemmer understreket at migrasjon ikke hadde noen positive effekter, kun negative. Brasil foreslo å utarbeide en global strategi for helsepersonell på lik linje med NCD.

Alle medlemsland vil bli konsultert i løpet av 2008 og en resolusjon, herunder en global kode vil legges frem for Helseforsamlingen i 2009.

Styret tok rapporten og informasjonen fra Anders Nordstrøm, Assistant Director General til etterretning.

4.14 Monitoring of health-related Millennium Development Goals

Dokument EB122/33 (rapport) og EB122/Conf.Paper No.6 (utkast til resolusjon)
 
Saken ble under behandlingen av agendaen vedtatt ført opp under punkt 4.14 som en fagsak (technical matters) etter forslag fra Slovenia (EU). Sekretariatet la samtidig fram en rapport om status for arbeidet, herunder på hvilke punkter det er behov for styrket innsats. Blant punktene som trekkes fram i rapporten, er behovet for å styrke helsesystemene i utviklingsland som utgangspunkt for å kunne levere de helsetjenestene som trengs for å nå de helserelaterte tusenårsmålene (MDGene).
 
EU la i tillegg fram utkast til resolusjon, som hadde til hensikt å få WHO-sekretariatet til å rapportere fast til WHA hvert år framover. Målet er å sikre årlige debatter i WHA om status for arbeidet og dermed bidra til å øke den politiske oppmerksomheten for å oppfylle de helserelaterte MDGene. Norge støttet EU-innlegget.

6. Management matters

6.1 DG of WHO: Report

Basert på dokument EB122/17

Rapporten som ble lagt fram for diskusjon i Styret presenterte seks mulige alternativer i forhold til spørsmålet om geografisk rotasjon.

Mange av medlemsstatene som uttalte seg (Japan, USA, EU, New Zealand), framholdt at man skal fastholde status quo, dvs. at profesjonell, administrativ og politisk kompetanse skal være avgjørende ved valg av generaldirektør for WHO. Norge ga sin støtte til EUs innlegg, der det ble foreslått å foreta en detaljert analyse om mulige politiske og rettslige konsekvenser ved evt. å innføre en eller annen form for geografisk rotasjon slik at EB kan få en klar idé om hva alternativene til den gjeldende ordning vil innebære.  Representanter for Afrika-regionen ønsket geografisk rotasjon.

Formannskapet fremhevet at det i noen regioner ikke er intern enighet om hvilket alternativ man skal gå inn for.

Det ble besluttet å sende spørsmålet tilbake til regionalstyrene for nærmere diskusjon.

6.2 UN reform: Report

Saksdokument EB 122/18

Sekretariatets dokument hadde form av en orienteringsrapport om status for WHOs gjennomføring av FN-reform. Rammen er resolusjon 59/250 fra FNs generalforsamling og WHA58.25 fra helseforsamlingen. Det ble ikke foreslått noen ny resolusjon.

Det var få innlegg og relativt lite engasjement. Danmark holdt ikke et eget innlegg. Norge ga sin tilslutning til EUs innlegg der særlig siste avsnitt er viktig. Det refereres her til at WHO bør merke seg den nye ”Triennial comprehensive Policy Review” 2008-2011 og at man vil ønske velkommen et lignende engasjement fra WHOs side til gjennomføring av den nye resolusjonen fra FNs generalforsamling.

Chan understreket at FN reform er en viktig sak for henne og at hun vil legge vekt på at organisasjonen bidrar aktivt til endringer.

Det er viktig å følge WHOs innsats på dette feltet i kjølvannet av EB og fram mot WHA for å få fram mer konkret informasjon om WHOs rolle.

6.3 Partnerships: Report

Saksdokument EB 122/19

Dette dagsordenpunktet var oppe på både PCAB og EB 122. Under begge behandlingene var diskusjonen substansiell. Under styremøtet var det innlegg fra mange medlemsstater, både utviklingsland og vestlige land, samt fra stater som ikke var medlem av styret,  NGOer (IFRC) og privat sektor (IFPMA). Det ble påpekt at dette var en av de få gangene EB hadde dette strategisk viktige tema på agendaen. Mange av innleggene var fokusert på interne forhold i WHO, mens andre trakk opp problemstillinger knyttet til det store bildet - helsearkitekturen.
 
Fra utviklingsland trakk man fram koordineringsutfordringene de mange partnerskapene representerer for landene, og man pekte på betydningen av å etterleve Paris-erklæringen og UNAIDS "3 ones"-prinsippene. Det ble også påpekt at partnerskapene stort sett er sykdomsspesifikke og ikke rettet mot styrking av helsetjenester som trenger betydelig styrking. 
 
Flere land understreket at WHO, som en gang var den eneste globale helseaktøren, i dag er en av mange og at dette har implikasjoner for WHOs rolle og funksjon. Mange såkalte giverland var opptatt av de budsjettmessige og administrative konsekvenser av de mange partnerskap i WHO og av konsekvensene for MTSP som strategisk styringsinstrument.
 
Det store spørsmålet ble forholdet mellom WHOs egne styrende organer og partnerskapenes styrende organer i den utstrekning disse har vertskapsarrangement med WHO. Flere land påpekte at det er behov for å arbeide videre med dette og New Zealand foreslo også at man under WHA kan ha en tredje komité (Committee C) der det kan gis anledning til interaksjon mellom partnerskap og helseledere fra land. Danmark hadde innlegg som var utarbeidet av Sverige og Norge i fellesskap, der det særlig ble lagt vekt på behovet for fortsatt styrking av WHO som leder på den globale helsearenaen, organisasjonens normative og tekniske rolle, ikke minst som premissleverandør for policyutvikling og regulering.
 
Norge er engasjert i disse spørsmålene i ulike sammenhenger, for eksempel gjennom arbeidet med omgjøring av GAVI og GFATM til sveitsiske internasjonale organisasjoner og vårt engasjement i flere styrer i partnerskap. Norge vil være i tett kontakt med WHO når det gjelder dette spørsmålet.

6.4 WHO publications

Saksdokument EB 122/20

Dette dagsordenpunktet var oppe på både PCAB og EB 122. Publikasjonsstrategien ble ønsket velkommen selv om det ble reist spørsmål om dette var selve strategien eller utdrag av den.   
 
Flere land påpekte at det er behov for å vurdere det store antallet WHO-publikasjoner som utgis, i lys av at dette er en stor utgiftspost. Noen land la vekt på økt bruk av elektroniske publikasjoner til fordel for papir publikasjoner. Det ble understreket at man så den foreliggende strategien som et godt bidrag til å sikre kvaliteten på WHO-publikasjonene. Mange medlemsland var imidlertid opptatt av at man måtte sikre at systemet fungerte som et kvalitetssikringssystem og ikke som system for sensur av publikasjoner som av noen land ikke ville kunne publiseres av politiske årsaker. USA ønsket derimot et tyngre system og ønsket at det ble opprettet en enhet i generaldirektørens kontor med ansvar for å frigi alle publikasjoner, samt en evalueringskomité.
 
WHO understreket at dette ikke var WHOs første publikasjonsstrategi, det er et arbeid under stadig utforming og, med henvisning til USAs oppfordring, påpekte WHO at det allerede finnes en enhet i generaldirektørens kontor. Chan var meget tydelig på at hun ikke vil kompromittere sin uavhengighet når det gjelder publiseringer. På bakgrunn av USAs innlegg under PCAB, ble DG bedt om å fortsette arbeidet og komme tilbake med mer detaljerte retningslinjer om implementering.
 
Forøvrig ble det gitt informasjon om at partnerskapene i WHO, som for eksempel TDR, har egne klareringsrutiner.

6.5 Methods of work of the Health Assembly

Norge støttet et EU-innlegg der det ble tatt til motmæle mot Sekretariatets forslag om å redusere fristen for å fremlegge nødvendige dokumenter for behandlingen av en sak på dagsorden fra 48 til 24 timer før behandling skal finne sted. Dette punkt i Sekretariatets anbefalinger ble heller ikke vedtatt i plenum.

Danmark holdt et innlegg der det ble etterlyst et fast tidspunkt for Generaldirektørens åpningsinnlegg på Helseforsamlingen og at dette innlegg burde holdes på Helseforsamlingens første dag av hensyn til planleggingen av ministerdeltakelse.

6.6 Reports of Committees of the Executive Board

Standing Committee on Nongovernmental Organizations

 1. Gjennom vedtakelse av resolusjonen ble The International Society for Telemedicine and eHealth, Stichting Health Action International, the International AIDS Society og the Internation Netwrok of Women against Tobacco gitt adgang til offisielt forhold til WHO. MSF International, European Generic medcines Association og the International Centre for Trade and Sustainable Development ble gitt offisielt forhold til WHO, mot tidligere midlertidig slikt forhold.
 2. Gjennom vedtakelse av resolusjon ble det vedtatt å opprettholde det offisielle forholdet til 74 NGOer.

Foundations and awards

 1. Dr A.T. Shousha Foundation prize ble tildelt Pr. Sayed Adeeb ul Hassan Rizvi fra Pakistan.
 2. Sasakawa Health prize ble tildelt the Movement for Reintegration of People Affected by Hansens diease (MORAN) fra Brasil.
 3. Francesco Pocchiaris Fellowship ble tildelt Dr Uranchimeg Dacaatseren fra Mongolia og Dr Intesar Alsaidi fra Yemen.
 4. De forente arabiske emiraters Health Foundation prize ble tildelt the Children’s Cancer Hospital i Kairo.
 5. Kuwaits pris for Research in Health Promotion ble tildelt Dr Zaza Metrevelifra Gudusharuri National Centre Georgia og Dr Chuon Chantopheas fra National Laboratory for Brug and Food Quality Control, Kambodsja.
 6. Etter forslag fra Korea vedtok styret prinsipielt å opprette en ny pris kalt ”Dr Lees prize for public health”. Prisen, som er til minne for avdøde generaldirektør Lee, skal deles ut innenfor HIV/AIDS, NCDs og tropiske sykdommer. En rørt generaldirektør Chan uttrykte støtte til prisen.

6.7 Provisional agenda WHA61

Det ble fremlagt et utkast til agenda. Den ble godkjent med følgende endringer;

Under dop 11 kommer ytterligere tre saker til behandling;
• Climate change and health
• Follow up the MDGs
• Counterfeit medical products

Under dop 17 kommer ytterligere en sak til behandling;
• Multilingualism

6.8 Multilingualism

Det ble vedtatt en resolusjon fremmet av Mali om støtte til oppfølgingstiltak for den handlingsplan for flerspråklighet som ble vedtatt på EB121, bl.a. en tidsplan for gjennomføring av tiltakene og understreking av at tiltakene må iverksettes ikke bare ved hovedkvarteret, men også på regionalt nivå og på landnivå, samt at kunnskaper i helsefag skulle bli tatt hensyn til ved ansettelse av personer i oversettelsestjenesten.

Sekretariatet ga uttrykk for at handlingsplanen er gjennomførbar. Den trådte i kraft pr. 1.1.2008 og det vil bli avlagt rapport om gjennomføring til EB124.

7. Staffing matters

7.1 Appointment of the Regional Director for the Americas

Dr. Mirta Roses Periago ble gjenvalgt som regionaldirektør for Amerikaregionen for en ny femårsperiode.

7.2 Human resources

Representanten som talte på vegne av de afrikanske stater, ga uttrykk for bekymring for mangelen på teknisk personale i Afrika-regionen.

Sekretariatet understreket at det hadde skjedd en utvikling de siste årene på følgende områder: rasjonalisering av typer kontrakter (det var nå færre midlertidige kontrakter), kompetanse og geografisk representasjon. Også når det gjaldt rekruttering i Afrika, hadde det skjedd en positiv utvikling. I 2008 ville det bli introdusert en med kompetitiv utvelgingsprosess og ”det globale lederskapsprogrammet” ville fortsette. Styret hadde vedtatt en rekrutteringsstrategi for land som ikke var representert.

Generaldirektøren sa at personalet var organisasjonens viktigste ressurs. En stor del av budsjettet gikk til personalressurser og det var viktig å få så mye ut av disse som mulig. Det var meget viktig med balansert geografisk representasjon og vurdering av prestasjoner. Man kunne ikke beholde personale som ikke ytte tilstrekkelig.

7.3 Report of the International Civil Service Commission

Sekretariatets rapport om hovedelementene i “International Civil Service Commission Report” ble tatt til etterretning av Styret uten kommentarer.

7.4 Confirmation of the amendments to the staff rules

Det ble vedtatt en resolusjon om justeringer i lønnen for ADGer og Regionaldirektører, DDG og DG.

8.2 Progress reports

Felles for dagsordenpunktene under 8 Fremdriftsrapporter var at disse var preget av lite debatt og kan karakteriseres som rene gjennomkjøringspunkter. Dette med unntak av punkt 8.2 g om spedbarns- og barneernæring hvor det ble holdt over ti innlegg. Rapportene gjør rede for status i oppfølgingen av resolusjoner vedtatt av WHA.

A. Control of human African trypanosomiasis

Dokument EB122/29 Add. 1 samt resolution WHA57.2

Sekretariatet ved Nagatini viste til at selv om rapporten om kontrollen med African trypanosomiasis gir et positivt bilde hvor situasjonen har bedret seg dramatisk siden 1997, møter medlemsstater fortsatt en rekke utfordringer. Disse er knyttet til overvåkning, diagnostisering, behandling og personell, samt forskning og utvikling. Sekretariatet viste under dette punktet at generaldirektør Chan, som del av sine organisasjonsendringer, har besluttet å flytte forsømte tropiske sykdommer til HIV/AIDS-klusteret. Mali var eneste land som holdt innlegg på dette punkt. Rapporten ble tatt til etterretning.

B. Strengthening nursing and midwifery

Saksdokument EB122/29B

Malawi fastslo at rapporten fra sekretariatet var i tråd med tidligere resolusjon. Samtidig oppfordret de WHO til å motivere de landene som enda ikke hadde gode planer for utdanning og opplæring av sykepleiere og jordmødre.

International Council of Nurses (ICN) roste WHO for rapporten og minnet samtidig om at dette arbeidet er viktig for å nå de helserelaterte tusenårsmplene.

Denne saken må også sees i sammenhengen med Helsepersonellsaken og migrasjon av helsearbeidere.

C. International trade and health

Resolusjon WHA59.26

Sekretariatet, ved Evans, opplyste under dette punkt at de vil fortsette kapasitets- og forskningsbyggingen innen WHO når det gjelder handel og helse. Rwanda, på vegne av AFRO, viste til at manglende kapasitet og kunnskap innen dette feltet svekker landene i handelsforhandlinger. Særlig utgjør manglende ressurser et problem for AFRO-regionen. Rapporten ble tatt til etterretning.

D. Health promotion in a globalized world

Resolusjon WHA59.26 EB 122.29 samt WHA 60.24.

Det ble en kort debatt om Sekretariatets fremdriftsrapport.

Portugal la vekt på at fremme av helse i en globalisert verden forutsatte et godt samarbeid mellom frivillige organisasjoner, staten og det sivile samfunn. Man måtte holde multisektorkonferanser om fremme av helse. Informasjon om det globale rammeverk for fremme av helse ble etterlyst.

Madagaskar, som uttalte seg på vegne av de afrikanske stater, understreket at man var klar over at fremme av helse var meget viktig for utvikling generelt. Viktige områder var styrking av helsesystemer og multisektortilnærming.

Japan la vekt på primærhelsetjenesten.

Sekretariatet merket seg Portugals behov for mer informasjon om det globale rammeverk. Utkast til strategi ville bli publisert om et par måneder og bli sirkulert til medlemslandene. Fremme av helse er et av de mest tverrfaglige programmer av alle. Den globale konferansen for fremme av helse i Nairobi i 2009 vil bli en viktig milepæl på området.

E. Smallpox eradication

Basert på dokument WHA60.1, EB122/29 Add.1 pkt. E
 
Assistant Director General Heyman/WHO presenterte rapporten fra det 9. møtet i WHOs rådgivende komite for koppevirusforskning. Komiteen vurderer og overvåker forskning som innebærer bruk av koppevirus; forskning som anses som nødvendig for at det skal være mulig for WHA å komme fram til konsensus om framtidig destruksjon av de to WHA-godkjente lagrene av koppevirus i hhv USA og Russland.
 
Det var to innlegg i debatten. Malawi understreket på vegne av AFRO-gruppens 46 medlemmer lagrenes midlertidige karakter, og at forskningen som nå pågår skal sette medlemslandene på WHA64 i 2011 i stand til å ta endelig stilling til spørsmålet om destruksjon. Videre at WHO må følge nøye med i forskningsarbeidet som nå pågår, sørge for balansert representasjon i teamene som har til oppgave å inspisere de to viruslagrene, og bidra til at tidsplanen som WHA vedtok i mai 2007 (resolusjon WHA60.1), overholdes. Japan ga uttrykk for sterk forventning om at WHA64 vil fastsette et endelig tidspunkt for destruksjon, og understreket også behovet for at resultatene av den forskningen som nå pågår, gjøres tilgjengelig for alle medlemsland.

F. Reproductive health

Saksdokument EB122/29 (fremdriftsrapport)

Det ble holdt tre innlegg på dette punktet; Madagaskar på vegne av AFRO, Portugal og Malawi. Madagaskar viste til viktigheten av reproduktiv helse for å nå tusenårsmål 1, 4 og 6. Tilgang til gode helsetjenester i rurale strøk, kulturelle effekter og kjønn ble trukket frem som hindringer for å nå disse målene. Det er 1/16 risiko for død i barsel. Forekomsten av HIV/AIDS blant kvinner og faren for smitte mor-barn ble også understreket. AFRO viste til forskning, støtte og tilgang til familieplanlegging og sikkerhetsforsikringer som elementer bør ses på innenfor reproduktiv helse. Dette innebærer fri tilgang til assistert fødsel, informasjon gjennom skolegang og sikre tilgang til helsetjenester knyttet til reproduktiv helse for alle.

Sekretariatet oppsummerte ved å liste opp tre punkter fra innleggene som viktige i det videre arbeidet med reproduktiv helse; Tilgang til helsepersonell og transportmidler herunder infrastruktur, inkludering av menn – menn har også et ansvar for reproduktiv helse, herunder par-forhold og rollen til minoriteter.

G. Infant and young child nutrition

Saksdokument EB122/29 Add.1, Resolusjon WHA58.32

Til tross for at dagsordenpunktet om spedbarn og barneernæring var et informasjonspunkt viste styremedlemmene her stor interesse. Det ble holdt en rekke innlegg også fra ikke-styremedlemmer og NGOer. Flere land viste til viktigheten av amming og viktigheten av en ”code for brestfeed” ble trukket frem. Det ble også vist til nasjonalt regelverk på dette punkt, samt at det burde legges til rette på arbeidsplasser for amming. Flere omtalte også codex alimentarius.

Danmark viste i sitt innlegg, etter innspill fra Norge, til sammenhengen med tusenårsmålene og den overordnende NCD-paraplyen.

Sekretariatet trakk frem sammenhengen mellom spedbarn og barneernæring og MDGene, NCDs og CDs. Det ble også understreket at rapporten ikke er fullstendig når det gjelder reguleringer og matsikkerhet, samtidig jobbes det mye med standarder gjennom codex alimentarius. Rapporten vil oppdateres på dette punkt før den legges frem for WHA under ”progress reports” i mai.

Til toppen