Rett kurs mot riktigere legemiddelbruk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Stortingsmelding nr. 18 (2004-2005) presenterer norsk legemiddelpolitikk. Den fokuserer på hvordan man kan bedre dagens legemiddelbruk ved hjelp av tiltak fra myndighetenes side.

Stortingsmelding nr. 18 (2004-2005) Rett kurs mot riktigere legemiddelbruk ble lagt frem 11. mars 2005. Helse- og omsorgsdepartementet gir i meldingen en samlet gjennomgang av legemiddelområdet og nøkkelelementer i legemiddelpolitikken, herunder:

 • riktig forskrivning og bruk av legemidler
 • prisregulering - modeller for prisregulering
 • blåreseptordningen
 • evaluering av ny apoteklov
 • forholdet mellom legemiddelindustri og leger
 • behovet for forskning og produsentuavhengig legemiddelinformasjon
 • apotekdekning
 • adgang til forsendelse av legemidler

Prisregulering og utfordringer knyttet til refusjonssystemet er gitt bred omtale i meldingen.

De overordnede målene i legemiddelpolitikken er riktig legemiddelbruk. Det innebærer riktig diagnose, riktig forskrivning og riktig bruk. Mer presist:

 • legemidler skal brukes riktig - medisinsk og økonomisk
 • pasienter skal ha sikker tilgang til effektive legemidler, uavhengig av betalingsevne
 • legemidler skal ha lavest mulig pris

Alle deler av legemiddelpolitikken innrettes etter disse målsettingene. Jo bedre legemiddelbruken blir, jo bedre blir folks helse. Riktigere legemiddelbruk gir også mer effektiv utnyttelse av samfunnets ressurser. Legemidler er imidlertid en av flere virkemidler ved behandling av pasienter. Bruk av legemidler må vurderes i lys av hva som er den beste behandlingen for den enkelte pasient.

Les hele meldingen her