Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Behandling i utlandet

Norske myndigheter dekker bare utgifter til helsehjelp i utlandet på visse vilkår.

Norske myndigheter dekker bare utgifter til helsehjelp i utlandet på visse vilkår.

Dersom du ønsker behandling i utlandet bør du derfor på forhånd undersøke mulighetene for å få behandlingen dekket, med mindre du er innstilt på å dekke utgiftene selv.

Uforutsett behandling

Om uforutsett helsehjelp som det oppstår behov for under midlertidig opphold i utlandet, se omtale under ”Reiseforsikring, helsehjelp i utlandet, dødsfall i utlandet”.

Planlagt behandling

Utgifter ved planlagt behandling i utlandet må du dekke selv, med mindre du oppfyller vilkårene etter noen av disse ordningene for planlagt behandling i utlandet:

 • Ved fristbrudd:
  Dersom du har rett til nødvendig helsehjelp etter pasientrettighetsloven § 2-1, men ikke får hjelpen innen den fastsatte fristen. Kontakt HELFO Pasientformidling, som snarest vil finne et tilbud til deg enten i Norge eller i utlandet. Du kan i stedet å søke om å få utstedt blankett E112 i medhold av trygdeforordning nr. 1408/71, for eksempel dersom du har ønske om å bli behandlet et spesielt sted i EØS-området. Etter denne ordningen får du behandlingen på behandlingslandets vilkår. Kontakt i så fall HELFOs regionkontor i den regionen der du bor.
 • Ved mangel på adekvat behandlingstilbud i Norge:
  Dersom det ikke finnes et adekvat tilbud i Norge for den lidelsen du har, kan du ha rett til nødvendig helsehjelp i utlandet etter pasientrettighetslovens § 2-1 femte ledd. Kontakt Oslo universitetssykehus HF, Helse Bergen HF, St. Olavs hospital eller Helse Nord RHF, avhengig av hvilken helseregion du bor i.
 • Behandling utenfor sykehus i EØS-land:
  Hjelp hos lege, fysioterapeut, psykolog, tannlege, kiropraktor og liknende i andre EØS-land kan refunderes i den utstrekning pasienten ville fått helsehjelpen på det offentligs bekostning i Norge. Refusjon vil i hovedsak være aktuelt for behandling utenfor sykehus, men nærmere regler er fastsatt i forskrift. Mer informasjon om regelverket rundt ordningen finner du her. Refusjonskrav fremsettes overfor HELFO.
 • Behandlingsreiser:
  Enkelte behandlingsreiser til utlandet finansieres gjennom en egen tilskuddsordning på statsbudsjettet. Dette er et supplement til behandlingstilbud i Norge for pasienter med revmatiske lidelser, psoriasis, senskader etter poliomyelitt og barn og ungdom med astma, lungesykdommer eller atopisk eksem i varmt og solrikt klima. Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, kan gi informasjon.
 • Dialyse og oksygenbehandling m.m.:
  Personer med vedvarende og regelmessig behov for oksygen- og dialysebehandling kan få dekket utgifter til slik behandling under midlertidige utenlandsopphold i medhold av folketrygdloven § 5-24. Man kan også få dekket utgifter til helsehjelp ved fødsel i utlandet. HELFO kan gi mer informasjon (www.helfo.no).

Klage og pasientskadeerstatning

Dersom det er aktuelt for deg å motta behandling i utlandet, bør du være klar over at norske tilsynsmyndigheter ikke behandler klager på helsehjelp mottatt i andre land. Les mer hos Helsetilsynet.

Den norske pasientskadeerstatningsordningen gjelder med noen unntak ikke for behandling i utlandet. Unntak gjelder i første rekke når pasienter får behandling i utlandet etter reglene i pasientrettighetsloven eller ved behandlingsreise i regi av Rikshospitalet. Les mer på www.npe.no.

Til toppen