Pasientens helsetjeneste

Regjeringens mål er å skape pasientens helsetjeneste. Bedre kvalitet og trygge tjenester skal sikres gjennom å endre og forbedre systemer, ledelse og kultur i tjenestene. Regjeringen vil jobbe for å begrense uberettiget variasjon, styrke ledelsen i sektoren og i større grad styre ut fra kvalitetshensyn.

Nasjonal helse- og sykehusplan

Store samfunnsendringer mot 2030 får konsekvenser for helsetjenesten. Nasjonal helse- og sykehusplan skal være grunnlaget for utvikling av sykehusene. Vi trenger både små og store sykehus også i framtiden. De skal ha ulike roller og oppgaver, men kravene til kvalitet skal være de samme. Sykehusene skal arbeide i team slik at pasienten får den beste behandling av kompetent personell uansett hvor de bor.

Pasientrettigheter

Som pasient har man mange rettigheter. Disse pasientrettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Trygge sykehus og bedre helsetjenester der folk bor

20.11.2015: For første gang siden staten overtok sykehusene i 2002 får Stortinget presentert en nasjonal plan for utviklingen av sykehusene. Regjeringen legger til rette for en mer demokratisk forankret nasjonal politikk for utvikling av sykehusene.

Større åpenhet om kvalitet og pasientsikkerhet

27.11.2015: Regjeringen legger i dag frem den andre årlige meldingen til Stortinget om kvalitet og pasientsikkerhet for å få en bred og åpen diskusjon om status og utfordringer.

Dokumenter

Meld. St. 11 (2015–2016):

Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–2019)

Planen er en viktig del av regjeringens arbeid for å skape pasientens helsetjeneste. Nasjonal helse- og sykehusplan skal sikre trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor.

Meld. St. 12 (2015–2016):

Kvalitet og pasientsikkerhet 2014

Meldingen beskriver status og utfordringer for kvalitet og pasientsikkerhet, slik dette kommer til uttrykk i årsmeldinger for 2014 fra Pasient- og brukerombudene, Statens helsetilsyn, Norsk pasientskadeerstatning, Kunnskapssenterets meldeordning og nasjonale og internasjonale kvalitetsindikatorer.

Til toppen