Pasientens helsetjeneste

Regjeringens mål er å skape pasientens helsetjeneste. Bedre kvalitet og trygge tjenester skal sikres gjennom å endre og forbedre systemer, ledelse og kultur i tjenestene. Regjeringen vil jobbe for å begrense uberettiget variasjon, styrke ledelsen i sektoren og i større grad styre ut fra kvalitetshensyn.

Pasientrettigheter

Som pasient har man mange rettigheter. Disse pasientrettighetene er i hovedsak regulert av pasient - og brukerrettighetsloven.

Norsk pasientskadeerstatning  (NPE)

Pasienter som er blitt påført skade innen helsetjenesten kan kreve erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning.

Aktuelt nå

Dokumenter

Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–2019)

Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 gir retning og rammer for utvikling av spesialisthelsetjenesten og samarbeidet med den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Målet er å realisere pasientens helsetjeneste på en bærekraftig måte.

Kvalitet og pasientsikkerhet 2018

Regjeringen Solberg la høsten 2019 fram den sjette årlige meldingen til Stortinget om kvalitet og pasientsikkerhet. Stortinget har gitt tilslutning til framleggelse av årlige meldinger om kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. Formålet med meldingene er større åpenhet og økt oppmerksomhet om kvalitet og pasientsikkerhet både i den nasjonale og den lokale helsepolitikken.