Pasientrettigheter

Som pasient har man mange rettigheter. Disse pasientrettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven.

Som pasient har man mange rettigheter. Disse pasientrettighetene er i hovedsak regulert av pasient- og brukerrettighetsloven.

Loven gir regler om forholdet mellom pasient og helsetjeneste/helsepersonell og setter fokus på pasienten og pasientens behov.

Loven må imidlertid sees i sammenheng med andre lover som berører helsetjenesten, som for eksempel:

  • helsepersonelloven
  • spesialisthelsetjenesteloven
  • kommunehelsetjenesteloven
  • lov om psykisk helsevern

Pasientrettighetsloven

Pasientrettighetsloven gjelder for all helsetjeneste i Norge, både den offentlige og den private helsetjenesten.

Den offentlige helsetjenesten kan deles inn i tre tjenesteområder: kommunehelsetjenesten (også kalt primærhelsetjenesten), spesialisthelsetjenesten og tannhelsetjenesten.

Pasientrettighetsloven gir blant annet regler om:

  • Retten til å bli pasient – retten til å få vurdert sin helsetilstand og til å få nødvendig helsehjelp innen en individuelt fastsatt frist
  • Retten til å medvirke ved gjennomføring av helsehjelpen og til å få informasjon
  • Retten til taushet om personlige opplysninger
  • Retten til innsyn i egen journal
  • Retten til å klage og andre saksbehandlingsregler som skal sikre at pasienten oppnår sine rettigheter
  • Samtykke til helsehjelp

Les mer hos Helsedirektoratet

Til toppen