Brukermedvirkning

Helseforetaksloven slår fast at de regionale helseforetak skal ha brukermedvirkning i sin arbeidsform. I vedtektene til RHFene er det tatt inn en bestemmelse om brukermedvirkning.

Departementet har gjennom styringspålegg slått fast at dette også skal være gjennomført for helseforetakene. Det er styret som fastsetter mandat og sammensetning av brukerutvalg. Brukerorganisasjoner og organisasjoner for eldre foreslår medlemmer.

Lenker til brukerutvalgene i de respektive regionale helseforetakene:
Helse Nord RHF - brukerutvalg
Helse Midt-Norge RHF - brukerutvalg
Helse Vest RHF - brukerutvalg
Helse Sør-Øst RHF - brukerutvalg

Til toppen