Informasjon for pasienter

Informasjon for pasienter

Pasientrettigheter
Disse er nærmere omtalt i pasientrettighetsloven.

Lov om pasientrettigheter
Pressemelding om utvidede pasientrettigheter
Rundskriv om pasientrettighetsloven

Forskrift om ventetidsregistrering

Fritt sykehusvalg
Du har rett til å velge hvilket sykehus i Norge du ønsker å bli behandlet ved. Fritt sykehusvalg Norge skal gjøre det mulig å velge på et informert grunnlag. Gjennom dette nettstedet og et gratis telefonnummer, 800 41 004, får du relevant informasjon om behandlingsstedene. Se www.sykehusvalg.no for det frie sykehusvalget.

Syketransport
Syketransport er en av de regionale helseforetakenes oppgaver. Se også nettsted om syketransportreformen.

Brukermedvirkning
Helseforetaksloven slår fast at de regionale helseforetak skal ha brukermedvirkning i sin arbeidsform. I vedtektene til RHFene er det tatt inn en bestemmelse om brukermedvirkning.

Departementet har gjennom styringspålegg slått fast at dette også skal være gjennomført for helseforetakene. Det er styret som fastsetter mandat og sammensetning av brukerutvalg. Brukerorganisasjoner og organisasjoner for eldre foreslår medlemmer.

Linker til brukerutvalgene i de respektive regionale helseforetakene:
Helse Nord RHF
Helse Midt-Norge RHF
Helse Vest RHF
Helse Sør RHF
Helse Øst RHF

Klage på behandling
Klage på behandling, omsorg, og helsepersonellets arbeid sendes til fylkeslegen, se opplysninger hos Statens helsetilsyn. Klage kan også sendes til det helseforetaket sykehuset sorterer under.

Norsk pasientskadeerstatning (NPE)
NPE er et statlig forvaltningsorgan som behandler erstatningskrav for pasienter som er blitt påført skade innen den offentlige helsetjeneste. Se ytterligere informasjon på npe.no.

Pasientombudene
Arbeidsområdet for pasientombudet er offentlige spesialisthelsetjenester. For Oslo er også kommunehelsetjenesten omfattet. Ombudet arbeider for å ivareta pasientens behov, interesser og rettssikkerhet, og for å bedre kvaliteten i helsetjenesten. Enhver kan henvende seg til pasientombudet, muntlig eller skriftlig, og også anonymt. Ombudet skal gi råd, veiledning og informasjon om forhold i spesialisthelsetjenesten. Se ytterligere informasjon på www.helsenett.no/pasientombud/.

Til toppen