Kvalitet

Kvalitet

En av hovedmålsetningene for helsetjenestene er at alle landets innbyggere skal ha tilgang på helsetjenester av høy kvalitet. Det er satt som mål at kvaliteten på de tjenestene som tilbys skal bli enda bedre. Dette innebærer at det må legges til rette for en dynamisk og kunnskapsbasert helsetjeneste bygget på den til enhver tid beste tilgjengelige kunnskap. I denne forbindelse er det viktig at det etableres systemer som tilrettelegger for kunnskapsbasert praksis. Det finnes flere verktøy som kan benyttes for å evaluere og kvalitetssikre de behandlingsmetodene som gis, som etablering og bruk av kliniske retningslinjer og medisinske kvalitetsregistre.

God kvalitet på tjenestetilbudet innebærer også at pasientflyt og tilgangen på de ulike helsetjenestene må være gode. Dette krever at det settes fokus både på god organisering i det enkelte sykehus og den enkelte avdeling, og at det etableres gode samordnings- og kommunikasjonssystemer mellom de ulike nivåer i helsetjenesten.

Departementet har iverksatt ulike tiltak for å understøtte arbeidet med kvalitets- og kunnskapsutvikling. Nasjonal enhet for fritt sykehusvalg ble etablert i 2003. Da ble det også lansert et nasjonalt system for måling av kvalitetsindikatorer. Systemet omfatter indikatorer innenfor både somatikk og psykiatri. Mer informasjon om nasjonalt system for måling av kvalitetsindikatorer finnes på www.sykehusvalg.no. I tillegg er det en målsetning at det skal etableres faglige retningslinjer samt nasjonale medisinske kvalitetsregistre innen alle medisinske fagområder.

Til toppen