Nasjonalt råd for prioritering mandat

Nasjonalt råd for prioritering i helsevesenet skal ha følgende mandat

  • Nasjonalt råd for prioritering i helsevesenet skal på oppdrag fra Sosial- og helsedepartementet eller på eget initiativ gi råd om prioritering innen områder som angår sykehustjeneste, spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste. Dette omfatter både somatiske og psykiatriske helsetjenester.
  • Rådet skal særlig gi råd om hvordan både nye og etablerte behandlingstilbud og tjenester skal prioriteres i forhold til hverandre, herunder forebyggende tiltak, tiltak for kronisk syke, tiltak for personer som er døende eller har sykdommer som ikke kan helbredes, og alternative behandlingsmetoder.
  • Rådet skal videre særlig uttale seg om spørsmål knyttet til effektiv ressursutnyttelse for å sikre et likeverdig tilbud uavhengig av kjønn, pasientgruppe og geografisk bosted.
  • Rådet skal på oppdrag fra Sosial- og helsedepartementet gi råd om fordeling av høyspesialiserte sykehustjenester, herunder lands- og flerregionale funksjoner og kompetansesenterfunksjoner.
  • Rådet skal uttale seg om spørsmål av faglig/etisk karakter ved innføring av nye behandlingsmetoder.
  • Rådet skal innhente informasjon fra sykehus og andre relevante organer.
  • Rådet skal ikke uttale seg om prioritering i forhold til enkeltpasienter.
  • Rådets uttalelser er offentlige med mindre annet følger av lovbestemt taushetsplikt.
Til toppen