Narkotikapolitikk

Bruk av narkotika medfører helserisiko. Målet for narkotikapolitikken er derfor å redusere problematisk bruk av narkotika gjennom vektlegging av effektiv og universell forebygging, tidlig innsats, tilgjengelig behandling og oppfølging.

I Norge er det forbudt å innføre, tilvirke, omsette, oppbevare og bruke narkotika (se mer om narkotikalovgivningen). Narkotikapolitikken skal forebygge eksperimentering og rekruttering med narkotika særlig blant barn og unge, samtidig som den skal bidra til gode tjenester og tilstrekkelig hjelp til personer som er rusavhengige.

Politikken tar også sikte på å redusere ikke-medisinsk bruk av legemidler.

Gjennom den norske narkotikapolitikken arbeides det for å redusere tilgjengeligheten til narkotika ved å sette inn tiltak mot produksjon, innførsel og omsetning. Dette gjøres på nasjonalt plan, for eksempel gjennom politi- og tollmyndigheter, og gjennom et bredt internasjonalt engasjement.

Sentrale dokumenter og handlingsplaner: