Rusforskning og kompetanse

Det er viktig at rusmiddelpolitikken er kunnskapsbasert. For å utvikle en stadig bedre og mer effektiv politikk på området, er vi avhengige av at det stadig produseres ny kunnskap innenfor rusfeltet og at denne kunnskapen gjøres kjent og tas i bruk.

Det er viktig at rusmiddelpolitikken er kunnskapsbasert. For å utvikle en stadig bedre og mer effektiv politikk på området, er vi avhengige av at det stadig produseres ny kunnskap innenfor rusfeltet og at denne kunnskapen gjøres kjent og implementeres. Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) driver forskning innenfor bruk av rusmidler med vekt på samfunnsvitenskapelige problemstillinger. Det gjøres også mye rusmiddelforskning ved universitetene, Folkehelseinstituttet, de regionale helseforetakene, og ved enkelte samfunnsvitenskapelige institutter.

SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning
På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet opprettet Norges forskningsråd i 2006 et eget program for rusmiddelforskning. Som en del av programsatsingen ble det etablert et senter for rusmiddelforskning tilknyttet Universitetet i Oslo – SERAF. SERAF skal ha hovedvekt på klinikknær rusmiddelforskning og skal i tillegg tilby undervisning og veiledning innenfor rusfeltet. Gjennom rekruttering og utdanning skal senteret ha en nasjonal rolle og fungere som nettverksbygger for rusmiddelforskning i Norge.

Forskningsbasert kunnskap skal bidra til å heve kvaliteten både på rusforebyggende tiltak og tjenester for personer med rusproblemer. Kunnskapen må derfor gjøres tilgjengelig for aktørene på rusfeltet både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. De regionale kompetansesentrene for rusmiddelspørsmål spiller en viktig rolle i å spre kunnskap, samt bistå aktører på rusfeltet med implementering av kunnskapsbaserte tiltak.  Bedre kvalitet og økt kompetanse var et av satsingsområdene i regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet. Det er for eksempel igangsatt forsøk med nye samarbeidsformer mellom forskning, utdanning og praksis i NAV og flere høyskoler tilbyr nå videreutdanning innenfor rusmiddelproblematikk. Satsningsområdene vil bli videreført og styrket gjennom "Kvalitetsløft rus og psykiatrisk helse" som ble lagt fram i Meld.St. 30 (2011-2012) Se meg! En helheltlig rusmiddelpolitikk.

Mer om de regionale kompetansesentrene for rusmiddelspørsmål finner du under kommunalt rusarbeid.