Lover og regler innen psykisk helsevern

Oversikt over sentrale lover innen psykisk helsevern.

Sentrale lover for pasienter som behandles for sin psykiske lidelser er lov om pasient- og brukerrettigheter av 2. juli 1999 nr. 63 (pasient- og brukerrettighetsloven), lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern av 2. juli 1999 nr. 62 (psykisk helsevernloven), lov om spesialisthelsetjenesten m.m. av 2. juli 1999 nr. 61, lov om helsepersonell m.v. av 2. juli 1999 nr. 64 (helsepersonelloven) og lov om kommunal helse- og omsorgstjeneste 24. juni 2011 nr. 30 (helse- og omsorgstjenesteloven).

Fra 1. januar 2007 trådte det ikraft endringer i psykisk helsevernloven og pasient- og brukerretighetsloven med tilhørende forskrifter. I tillegg trådte det ikraft en ny forskrift om skjerming. Et av hovedmålene med endringene var å styrke ivaretakelsen av pasient- og brukerrettigheter i det psykiske helsevernet. Det står nå i psykisk helsevernloven at pasient- og brukerrettighetsloven gjelder ved etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (spesialisthelsetjenesten dvs sykehus, DPS, BUP). Unntak fra dette kan kun gjøres med hjemmel i lov. I forbindelse med endringene har Helsedirektoratet sendt ut et orienteringsbrev om endringene, se brevet her.

Fra 1. januar 2012 er tidligere forskrifter til psykisk helsevernloven samlet i den nye forskriften om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern m.m. (psykisk helsevernforskriften). Forskriften kan du lese her. Den kongelige resolusjonen med omtale av forskriften kan du lese her.

Til toppen