Nordisk samarbeid

Nordisk Ministerråd for sosial og helse (NMR-S), er tillagt arbeidet med rusmiddelspørsmål under Nordisk Ministerråd. Dessuten deltar HOD i et mer løpende kontaktarbeid i NAD (Nordisk nemnd for alkohol- og narkotikaforskning) som er et institutt under Nordisk Ministerråd.

Alkohol

Nordisk ministerråd er en nyttig arena for helseministeren på alkoholområdet, og har fått en fornyet betydning etter de nordiske sosial- og helseministrenes uttalelse fra 18. oktober 2004 om nordisk samarbeid om alkoholpolitikk i internasjonale fora.  Det dreier seg om et økt engasjement primært i forhold til EU, ILO og WHO.  Det til enhver tid sittende formannskap skal rapportere til det årlige Ministermøtet om det felles nordiske arbeidet med alkoholpolitikk. På Ministermøtet i 2006 ble det gitt uttrykk for at det nordiske samarbeidet fungerer meget godt, og at dette særlig kom til uttrykk i WHO-samarbeidet. På denne bakgrunn ble det vedtatt å videreføre den årlige rapporteringen frem til 2009.

Narkotika

Som en følge av moderniseringen av Nordisk Ministerråd i 2005 ligger nå narkotikaspørsmål under MR-S. Det er lagt opp til å videreføre et uformelt nordisk embetsmannssamarbeid for erfaringsutveksling og dialog om narkotikasaker, ved at det til enhver tid sittende formannskap i Nordisk Ministerråd tar initiativet til å videreføre det uformelle narkotikasamarbeidet. EK-S har besluttet at formannskapet innhenter informasjon fra dette uformelle samarbeidet og gir en kort oppsummering om dette. Første uformelle møte i Nordisk narkotikaforum ble arrangert av det norske formannskapet i Nordisk Ministerråd i 2006.

 

Til toppen