Psykisk helsevern som felles strategiområde for de regionale helseforetakene

Psykisk helsevern som felles strategiområde for de regionale helseforetakene

Opptrappingsplanen for psykisk helse er bygd på en helhetlig tenkning, der det ikke bare skal skje en opptrapping, men også en betydelig omstilling, med fokus på bedret kvalitet og høyere effektivitet. En felles, strategisk tilnærming fra de regionale helseforetakene er hensiktsmessig for å møte dette.

På møte mellom direktørene i de regionale helseforetakene i 2003, ble psykisk helsevern etablert som et felles strategisk satsningsområde for RHF-ene. Det er nedsatt en gruppe med deltakere fra hvert RHF, og administrerende direktør i Helse Øst, Tor Berge har ansvaret for å lede arbeidet. Utgangspunkt for gruppens arbeid er å identifisere felles prioriterte strategier og tiltak for gjennomføringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse.

Opptrappingsplanens forutsetninger om omstilling, bedre kvalitet og høyere effektivitet innebærer:

  • utvikling av kulturer og holdninger med vekt på brukerperspektivet, mestringsperspektivet, helhet, samarbeid og fokus på lokalbasert psykisk helsearbeid
  • realisering av DPS-struktur
  • utvikling av akuttfunksjoner
  • vurdering av ressursbruken i sykehus i forhold til DPS-oppgaver
  • produktivitet
  • bedre tilgjengelighet og reduksjon av ventetid
  • reduksjon av tvangsbruk

Arbeidsgruppens mandat er utformet på bakgrunn av de arbeidsoppgaver som hvert RHF er delegert gjennom de formelle beslutningsorganer. Gruppen skal ha fokus på gjennomføring av disse oppgavene, og skal fungere som et samarbeidsorgan for de oppdrag som er delegert til det enkelte RHF og Sosial- og helsedirektoratet.

Til toppen