Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Rusbehandling i spesialisthelsetjenesten

De regionale helseforetakenes ansvar for å sørge for spesialisthelsetjenester omfatter også rusbehandling.

Rusbehandling i spesialisthelsetjenesten

De regionale helseforetakenes ansvar for å sørge for spesialisthelsetjenester omfatter også rusbehandling. Med rusreformen ble ansvaret for fylkeskommunale tiltak for personer med rusproblemer overført til staten ved de regionale helseforetakene fra 1. januar 2004.

 

(Link til: Ot. Prp. Nr. 3 (2002-2003) , Inst. O. nr. 51 (2002-2003), Besl. O. nr. 56 (2002-2003) , Ot. Prp. Nr. 54 (2002-2003), Inst. O. nr. 4 (2003-2004)  )

Ansvaret for tjenestene ble samtidig endret fra å være hjemlet etter sosialtjenesteloven til å bli definert som spesialisthelsetjeneste i henhold til spesialisthelsetjenesteloven. Tjenestene fikk i loven betegnelsen ”tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk”. Det betyr at tjenestene både har et sosialfaglig og helsefaglig innhold. Rundskrivene 1-8/2004 fra daværende Helsedepartementet og U-1/2004 fra daværende Sosialdepartementet gir en nærmere orientering om endringene i regelverk samt en nærmere fortolkning av de enkelte bestemmelsene.

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Rundskriv U-1/2004

 

Helsedepartementet (daværende) utgav i juli 2004 strateginotatet ”Bedre behandlingstilbud til rusmiddelmisbrukere” som gir en nærmere beskrivelse av, virkemidler, innsatsområder og utfordringer i lys av rusreformen.

 

(Bedre behandlingstilbud til rusmiddelmisbrukere).

 

Tverrfaglig spesialisert behandling omfatter avrusning, akutt behandling, utredning og spesialisert behandling (poliklinisk eller institusjon), institusjonsplasser der rusavhengige kan holdes tilbake uten eget samtykke (tvang) og legemiddel­assistert rehabilitering. Det vises til de regionale helseforetakene sine hjemmesider  for regionale oversikter over rusbehandlingstilbudene i spesialisthelsetjenesten som samlet sett gir en landsdekkende oversikt over alle tiltak for rusmiddelmisbrukere (også kommunale tiltak m.fl)

 

Hvordan få behandling

Når det er behov for rusbehandling i spesialisthelsetjenesten, er det enten NAV i kommunen eller lege som kan henvisning til tverrfaglig spesialisert behandling i spesialist­helsetjenesten. En slik henvisning kan også fortas av andre deler av spesialisthelsetjenesten. En henvisning fra NAV eller lege til tverrfaglig spesialisert behandling skal sendes til egne vurderingsinstanser i spesialist­helsetjenesten. Ved disse vurderingsenhetene skal, i samarbeid med pasienten og henviser, behandlingsbehovet og retten til nødvendig helsehjelp vurderes. En slik vurdering skal, etter pasientrettighetsloven foretas innen 30 virkedager. Dersom man har fått rett til nødvendig helsehjelp, skal det settes en frist for når behandling senest skal setter i verk. Denne fristen skal fastsettes ut fra en individuell vurdering. Dersom behandlingen ikke har startet innen den fristen som er fastsatt, kan pasienten henvende seg til HELFO for å få tilbud om behandlingsplass innen 48 timer. Det vises til pasientrettighetsloven og ovennevnte rundskriv for nærmere informasjon om de konkrete rettighetene m.m.

(www.lovdata.no/).

Helsedirektoratet har utgitt nasjonale faglige retningslinjer for deler av tverrfaglig spesialisert rusbehandling og vil sluttføre dette i 2014. Helsedirektoratet har også utgitt en prioriteringsveileder for tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Veilederen skal være en praktisk beslutningsstøtte for de som vurderer henvisninger til TSB.  

Nettstedet Fritt sykehusvalg gir oversikt over forventet ventetid for lavest prioriterte pasienter innenfor hele spesialisthelsetjenesten, herunder tverrfaglig spesialisert behandling.

 

Statistikk

På oppdrag fra departementet har Helsedirektoratet etablert et prosjekt som skal sikre god statistikk på rusfeltet. Bakgrunnen for prosjektet er rusreformen og behovet for å tilpasse rusinstitusjonene de øvrige rapporteringssystemer innenfor spesialisthelsetjenesten. I tillegg er det viktig å bedre kvaliteten i eksisterende datainnhenting. Prosjektet omfatter både data fra kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet samarbeider med Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS), Statistisk Sentralbyrå (SSB), Sintef Helse (Samdataprosjektet) og KITH (kompetansesenter for IT i helsesektoren). Statistisk sentralbyrå har siden 2005 samlet inn administrative data. Fra 2006 rapporterer rusinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten ventelistedata til Norsk pasientregister (NPR) tilsvarende som for somatikk og psykisk helsevern. Norsk pasientregister ble fra 01.01.07 en del av Helsedirektoratet. Rapporter om ventelistedata rus finner man her: http://www.npr.no/  Innen 01.07.07 skal aktivitetsdata om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk rapporteres til NPR tilsvarende som for øvrig spesialisthelsetjeneste. Når det gjelder aktivitetsdata for kommunale tjenester vil dette skje gjennom utvikling og implementering av bl.a. KOSTRA.

 

Til toppen