Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Arbeidsdeling mellom sykehus

For å oppnå pasientbehandling med best mulig kvalitet og sikkerhet ønsker regjeringen å legge opp til tilstrekkelig spesialisering, arbeidsdeling og samordning av de ulike leddene i tjenesten. Dette vil bidra til å sikre best mulig kvalitet og effekt av behandlingen.

For å oppnå pasientbehandling med best mulig kvalitet og sikkerhet ønsker regjeringen å legge opp til tilstrekkelig spesialisering, arbeidsdeling og samordning av de ulike leddene i tjenesten. Dette vil bidra til å sikre best mulig kvalitet og effekt av behandlingen.

Vi står overfor stadig ny medisinsk kunnskap og teknologi, og ikke minst demografiske og epidemiologiske endringer. Dette gjør det nødvendig med endringer i tjenestene og måten helsepersonellet jobber på.

Færre steder gjør spesialisert behandlinger
I kreftkirurgien, og behandling av hjerteinfarkt og hjerneslag er det utviklet behandlingsmetoder som gir bedre overlevelse og behandlingsresultat, men som bør samles i færre enheter for å opprettholde kompetanse døgnet rundt. Fordelingen av oppgaver mellom de ulike leddene i behandlingskjeden vil skifte i tråd med utviklingen i behandlingsmetodene.

Ingen lokalsykehus skal legges ned
Lokalsykehusene er en viktig del av norsk helsetjeneste. De representerer ofte trygghet, nærhet, lokalkunnskap og breddekompetanse. Lokalsykehusene er derfor i mange tilfeller den foretrukne tjenesteleverandør. Det er nødvendig å videreutvikle og tydeliggjøre funksjonene til lokalsykehusene og helsetjenesten generelt.
Regjeringen har vedtatt at ingen lokalsykehus skal legges ned.

Noen behandlinger bare ett sted
For enkelte behandlinger der pasientvolumet er lite eller det kreves særskilt avansert kompetanse er det etablert et system hvor pasientbehandlingen sentraliseres til ett sykehus (landsfunksjon) eller to steder (flerregional funksjon) i landet. Sentralisering skal sikre en helsemessig tilleggsgevinst i form av bedre prognose eller livskvalitet og kostnadseffektivitet i nasjonal sammenheng.  Departementet har iverksatt et arbeid med sikte på å etablere et nytt, helhetlig styringssystem for lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentre i spesialisthelsetjenesten. Se egen side om Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

 

 

Til toppen