De regionale helseforetakene

Norge er delt i fire helseregioner. I hver av dem har et regionalt helseforetak ansvar for å sørge for at befolkningen blir tilbudt spesialiserte helsetjenester. Staten eier de regionale helseforetakene.

I tillegg til å drive sykehusene har de regionale helseforetakene oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende. De regionale helseforetakene løser sine pålagte oppgaver enten ved at sykehus eid av de regionale sykehusene utfører oppgavene eller at tjenestene tilbys av private.

De fire regionale helseforetakene er:

• Helse Sør-Øst RHF som har ansvar for befolkningen i Agder, Vestfold og Telemark, Viken, Oslo og Innlandet.

Helse Sør-Øst har hovedkontor på Hamar.
Helse Sør-Øst RHF eier følgende helseforetak: Akershus universitetssykehus HF, Oslo universitetssykehus HF, Sunnaas sykehus HF, Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Innlandet HF, Sykehuset Telemark HF, Sykehuset Østfold HF, Sørlandet sykehus HF, Vestre Viken HF, Sykehusapotekene HF og Sykehuspartner HF. I tillegg har Helse Sør-Øst RHF et tett og forpliktende samarbeid med private ideelle sykehus som Lovisenberg, Revmatismesykehuset og Diakonhjemmet og andre private tjenestetilbydere.

• Helse Vest RHF har ansvar for befolkningen i Rogaland og Vestland.

Hovedkontoret til Helse Vest ligger i Stavanger.
Helse Vest RHF eier følgende helseforetak: Helse Stavanger HF, Helse Fonna HF, Helse Bergen HF, Helse Førde HF, Sjukehusapoteka Vest HF og Helse Vest IKT AS. I tillegg har Helse Vest RHF et tett og forpliktende samarbeid med private ideelle sykehus som Haraldsplass og andre private tjenestetilbydere.

• Helse Midt-Norge RHF har ansvar for befolkningen i Møre og Romsdal og Trøndelag.

Hovedkontoret til Helse Midt-Norge ligger i Stjørdal.
Helse Midt-Norge eier følgende helseforetak: Helse Møre og Romsdal HF, St. Olav Hospital HF, Helse Nord-Trøndelag HF og Sykehusapotekene i Midt-Norge HF. I tillegg har Helse Midt-Norge RHF et tett og forpliktende samarbeid med private tjenestetilbydere.

• Helse Nord RHF har ansvaret for befolkningen i Nordland, Svalbard og Troms og Finnmark.

Hovedkontoret til Helse Nord ligger i Bodø.
Helse Nord RHF eier følgende helseforetak: Helgelandsykehuset HF, Nordlandssykehuset HF, Finnmarkssykehuset HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Sykehusapotek Nord HF og Helse Nord IKT. I tillegg har Helse Nord RHF et tett og forpliktende samarbeid med private tjenestetilbydere.