Pasient- og brukerombudene

Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens- og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet

Pasient- og brukerombudets arbeidsområde omfatter statlige spesialisthelsetjenester, fylkeskommunale tannhelsetjenester og kommunale helse- og omsorgstjenester. Ombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor disse tjenestene. Ombudet skal også arbeide for å bedre kvaliteten i tjenestene.

Det finnes et pasient- og brukerombud i hvert fylke. Ombudet skal gi råd, veiledning og informasjon om forhold som hører under ombudets arbeidsområde.

Alle kan henvende seg til pasient- og brukerombudet, muntlig eller skriftlig, og også anonymt. Ombudet avgjør selv om en henvendelse gir tilstrekkelig grunn til å ta en sak opp til behandling. Ombudet kan også ta saker opp til behandling av eget tiltak.

Se pasient- og brukerombudets nettsider