Ekspertgrupper for Nasjonal helse- og sykehusplan

I samband med arbeidet med Nasjonal helse- og sjukehusplan er det nemnt opp ekspertgrupper.

I samband med arbeidet med Nasjonal helse- og sjukehusplan er det nemnt opp ekspertgrupper.

Ekspertgruppene er oppretta for å gi råd til departementet i arbeidet med nasjonal helse- og sjukehusplan. Dei skal drøfte sentrale problemstillingar, utfordringsbiletet og forslag til tiltak.

Ekspertgruppene samlast til tre møter i løpet av planperioden – det første møtet vert held før sommaren 2014, det andre hausten 2014 og det tredje vil gjennomførast vinteren 2015. Det planleggjast og å samle ekspertgruppene til eit felles rådslag våren 2015.

Ekspertgruppene er frie til å ta opp og drøfte problemstillingar dei sjølve ser som vesentlege for ein nasjonal helse- og sjukehusplan.

Les meir om medlemene i ekspertgruppene

Les innspela frå ekspertguppene:

Første møte – Pasientens helsetjeneste

Andre møte – Sykehus og sykehusstruktur

Tredje møte - Kvalitet