Bedre kvalitet og pasientsikkerhet

Kvalitet og pasientsikkerhet er en viktig forutsetning for trygge og likeverdige helsetjenester i hele landet. I Nasjonal helse- og sykehusplan foreslår regjeringen tiltak for å bedre kvalitet og pasientsikkerhet og redusere variasjon i helsetjenesten.

Kvaliteten i helsetjenesten varierer for mye. Det er for store forskjeller i medisinsk praksis mellom sykehusene, og den pasientopplevde kvaliteten samsvarer ikke alltid med de medisinske resultatene. Pasienter i opplever mangler i kommunikasjon, samordning og for lange ventetider. Regjeringen vil at sykehusene skal styre etter kvalitet, og arbeide mer systematisk med kvalitetsutvikling.

- Kvalitetskravene vi stiller må være like ved alle sykehus. Vi må ha åpenhet om kvalitet. Det er en forutsetning for tillit mellom befolkningen og helsetjenesten, og avgjørende for at pasienten skal kunne ta informerte valg om behandling og behandlingssted, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Regjeringen vil:

  • Videreutvikle mål for kvalitet og pasientsikkerhet som kan brukes i kvalitetsarbeidet på alle nivåer
  • Lage nasjonale kvalitetskrav til behandlingstilbud der det er nødvendig for å sikre likeverdig kvalitet
  • Innføre Nasjonal godkjenning av behandlingstilbud som skal samles på få steder i helseregionene, og gi Helsedirektoratet myndighet til å godkjenne slike regionale behandlingstilbud
  • Skape bedre kvalitet og tryggere tjenester gjennom sertifisering av sykehusene
  • Lage et nasjonalt nettverk for fagrevisjoner i sykehus så fagfolk kan studere og lære av hverandre

Les mer om Nasjonal helse- og sykehusplan